Formulaire de recherche

Walumi 11

Mbazi za Chohile kwa Izulaeli

1Elo nauza, Chohile alemelaga Wayahudi, wantu wakwe mwenye? Bule! Miye mwenye ni Muizulaeli, mwelekwa ywa Bulahimu, mntu ywa kabila dya Benjamini. 2Chohile hawalemele wantu wakwe, awasagulaga kukongela nkongo. Mvimanya viya Mawandiko Yakukile yakulonga umo Eliya akawalongeleza Waizulaeli kwa Chohile. 3“Zumbe kaula, wawakoma wawoni wako na kubalanga nchanja zako, ni miye du nisigale naho wajeza kunikoma.” 4Mna Chohile amhitulaga mbwani? Agambaga, “Seikiya wagosi watuhu magana gana mfungate hewevikile milungu Baali,.” 5Nivyo vili hata vino haluse, kuna wantu wajeche wasigale wasagulwe ni Chohile kwachausa cha mbazi zakwe. 6Usaguzi wakwe wigamila mwe mbazi zakwe, siyo mweviya wantu wadamanye. Kwaviya hegu usaguzi wa Chohile nawigamila mwe viya wantu wakudamanya, mbazi zakwe hazatendile mbazi.

7Haluse togola? Wantu wa Izulaeli hawalondole chiya nawakazungula. Walondole nani kafyo kadodo du asagulaga Chohile, wasigale watendagwa na myoyo midala. 8Saviya Mawandiko Yakukile yakulonga, “Chohile kaitenda myoyo yawo midala na fanyanyi zawo zigone, kubula mazuwa yano hawakudaha kuwona hegu kwiva.” 9Daudi naye agamba.

“Ngasu zawo nazitende mtego wa kuwagwiza,

wagwe na kulihwa kwa masulumizo!

10Meso yawo yajelwe chiza chani wasekuwona,

migongo yawo iveduke kwa masulumizo mazuwa yose.”

11Elo nauza, Wayahudi weze wekobadike, wagwa wagwele? Bule! Kwaviya wadamanyaga masa, ukombolwa wingila kwa sawo Wayahudi, kuwajela finju Wayahudi. 12Uneva masa ya Wayahudi yegala ujimbiko ulozize mwe isi, kuswesa uzumizi kwawo kwigala ujimbiko ulozize kwa sawo Wayahudi. Elo, ni chindedi chihala kugamba kuchintiza kwawo nakwigale ujimbiko ulozize!

Ukombolwa wa Sawo wayahudi

13Haluse nalonga na nyuwe wantu sawo Wayahudi. Kwaviya nanejendeleza kutenda msigilwa kwa sawo Wayahudi, netunya ne ndima yangu. 14Mafani nadaha kuwatenda wantu wa kwetu, awo Wayahudi, watende na finju, chani nidahe kuwambula wajeche. 15Uneva walemelagwa, wantu we isi watenda wevana na Chohile. Elo navitende vivihi umo wahokelwe? Wabanike nawauyuke!

16Uneva kabesu kankongo ko mgate kenkwa Chohile kalenguswa, ivyo mgate mjima nawo nautende ulenguswa. Naho maizi ya mti yenkigwa Chohile, matambi nayo nayatende yakwe. 17Matambi yamwenga ya mzaituni uhandigwe yakantwa, na matambi ya mzaituni mbago yahasikizwa mwakwe. Nyuwe sawo Wayahudi mwi saviya mzaituni mbago, haluse mna luhenyo lwa ujima chimuye utogile mwa Wayahudi. 18Elo, msekuwabela wadya wakantigwe enga matambi. Namwefenye vivihi? Mwi matambi du, hamkutoza maizi, maizi yawatozani nyuwe.

19Mna namgambe, “Matambi yakantwa chani miye nihasikizwe hantu hakwe.” 20Ni chindedi. Nayakantwa kwaviya yaswesa kuzumila, mna weye wachimala kwa kuzumila kwako. Mna usekwefenya, wogohe. 21Uneva Chohile hawafile mbazi Wayahudi, wekale saviya matambi ya chikolwa, seivyo hawafileni mbazi? 22Hano chawona viya Chohile emtana naho mkali. Ni mkali kwa wadya wagwele, mna ni mtana kwako, hegu wajendeleza mo utana wakwe. Mna hegu hukuvitenda, weye nawe naukantwe. 23Naho uneva Wayahudi hawanajendeleze kuleka kuzumila kwawo, nawahasikizwe hadya naweli, kwaviya Chohile avidaha ivyo. 24Nyuwe sawo Wayahudi chikolwa mwi saviya matambi ya mzaituni mbago ukantigwe niyo wahasikizwa mwe mzaituni uhailwe. Uneva Wayahudi chikolwa ni saviya mzaituni uhandigwe, navitende vihufu Chohile kuhasikiza naho matambi yakantike mwe mti uwo.

Mbazi za Chohile kwa wose

25Walukolo weyangu, naunga mmanye chindedi chino chefisize, mnasekwefenya kugamba mwi wabala vitendese. Kulemela kuzumila kwa Waizulaeli ni kwa mazuwa majeche du, kubula aho ludongo naluchinte lwa sawo Wayahudi wakunga wambwile Chohile. 26Vino nivyo Izulaeli yose naikombolwe. Saviya Mawandiko yakulonga.

“Mkombola neze kulaila Sayuni

nause wavu wose mwa welekwa wa Yakobo.

27Nanike lagano dino nawo

umo hausa masa yawo.”

28Kwaviya Wayahudi walemela Mbuli Zedi za Chohile, Wayahudi ni wehi wa Chohile, kwa upati wenyu nyuwe wantu sawo Wayahudi. Mna kwaviya Wayahudi nawasagulwa wachei wambuya wa Chohile kwachausa cha wababa zawo. 29Kwaviya majeleko na mwitango wa Chohile hayakuhitukila. 30Aho nkongo nyuwe nahamkumwiva na Chohile, mna haluse Chohile kawafila mbazi kwaviya Wayahudi walekile kumwiva. 31Elo, kwaviya muwonelwa mbazi, haluse Wayahudi nawo hawakumwiva Chohile, chani nawo haluse wawonelwe mbazi ni Chohile. 32Kwaviya Chohile kawatenda wantu wose watende wafungwa mo kuhitukila kwawo chani awawonele mbazi.

Chohile atogolwe

33Ugoli na ubala na umanyi wa Chohile ni vikulu vitendese! Malamuzi yakwe hayakulongeka, sila zakwe nazo hahali akudaha kuzikombaganya. 34Mawandiko yagamba.

“Ni yuhi akudaha kumlangiliza Zumbe?

Ni yuhi akudaha kulafya naye mwe chakudamanya?

35Ni yuhi amwinkaga Chohile chochose

chani amlihe?”

36Kwaviya vintu vyose vilaila kwakwe, vyose viyaho kwa udahi wakwe na kwachausa chakwe. Ukulu kwa Chohile mazuwa yose! Taile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index