Formulaire de recherche

Matayo 7

Kukantila watuhu

Luka 6:37-38, 41-42

1“Mse kukantila watuhu, chani Chohile naye asekuwakantilani, 2Kwaviya sila na mjeseze kukantila watuhu, nizo na mkantilwe. 3Ni mbwani ukusinya kabasi ke mwe ziso dya mlukolo ywako, hwikusinya msomo wi mwe ziso dyako? 4Wadaha vivihi kulonga kwa mlukolo ywako, ‘Goja nuse kabasi ke mwe ziso dyako,’ weye mwenye una msomo mwe idiziso dyako? 5Weye msongaganyi! Konga kulavya msomo mwe diziso dyako, naho naudahe kuwona vyedi kulavya kabasi ke mwe ziso dya mlukolo ywako.

6“Msekwinka makuli vintu vikukile, naho mnase kuzidwila nguluwe salu zenyu za yombe kulu zinase kujatwajatwa.

Lombeza, uza, Towa hodi

Luka 11:9-13

7“Lombezani, naywi namhokele, londani, naywi namuwone, towani hodi, naywi namvugwilwe. 8Mna chila akulombeza nahokele, naho chila yumwenga akulonda nawone, akutowa hodi navugwilwe. 9Hana yumwenga ywenyu tati ywa mntu akumwinka mwanawe yuwe akamlombeza mgate? 10Hegu namwike nyoka akamlombeza samaki? 11Elo uneva nyuwe wavu mmanya kwinka wana wenyu vintu vyedi. Tati yenyu ywa kwembingu hawenkise vintu vyedi kwa wadya wakumlombeza!

12“Damanyizani watuhu viya mkunga wawadamanyizeni, nyuwe nanywi mwa wadamanyizagwa seivyo, vino nivyo ili Sigilizi ya Musa na mahinyo ya wawoni.

Sila finyu

Luka 13:24

13“Ingilani mwe sila sisili, kwaviya sila ya kwe bome hedina uhelo ni zangalamu naho ni mpufu, walozize wagwila isila iyo. 14Mna sila ikwiza ko ujima ni sisili, naho ni ndala, ni wajeche wakwiigwila.

Mti na matunda yakwe

Luka 6:43-44

15“Mkaulise wawoni wadanti, wamwizilani wekale kwa kuse saviya wavaile suche za ngoto, mna mndani mwawo wekala saviya mauzi. 16Namuwamanye kwa yadya wakudamanya. Miwa haikudaha kweleka zabibu, naho mibaluti haikulavya tini. 17Mti wedi weleka matunda yedi, mti wihiye nawo haukudaha kweleka matunda yedi. 18Mti wedi haukudaha kweleka matunda yehiye, mti wihiye nawo haukudaha kweleka matunda yedi. 19Chila mti hawikweleka tunda dyedi nausengwe niyo wadulwa ko moto. 20Ivyo, wawoni wadanti namuwamanye kwa yadya wakudamanya.

Sakumanyize

Luka 13:25-27

21“Suyo chila yumwenga akunitanga ‘Zumbe, Zumbe’ akunga engile mo Useuta wa kwembingu, mna wadya du wakudamanya viya Tati yangu ywa kwembingu akuwaunga wadamanye. 22Umo zuwa dya Ukanti dikabula, walozize nawanigambe, ‘Zumbe, Zumbe! Hachilongile ulosi wa Chohile kwa zina dyako, kwa zina dyako chigulusa mpepo na kudamanya mpituko zilozize!’ 23Aho naniwagambe, ‘Siwamanyizeni. Halaweni hangu, wantu wabanasi nyuwe!’

Wazesi waidi

Luka 6:47-49

24“Ivyo, yoyose akwiva ulosi wangu uno nakuutimila kekala savya mntu mbala akuzenga nyumba yakwe mwe luwe. 25Fula inya, mito imela na kubohola, nkung'unto isingisa. Mna nyumba haigwele, kwaviya msingi wakwe uzengwa mwe luwe.

26“Mna yudya akwiva ulosi wangu niyo hakuutimila kekala saviya mntu mhezi azengile nyumba yakwe mwe msanga. 27Fula inya, mito imela na kubohola, nkung'unto isingisa inyumba, niyo yagwa. Ukugwa kwakwe ni msindo!”

Udahi wa Yesu

28Yesu eze aheze kulonga vintu vino, idifyo niyo dyehelwa mwe viya ahinyize. 29Hekale saviya wahinyi wa Sigilizi, mna, kahinya kwa udahi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index