Formulaire de recherche

Matayo 11

Ulosi kulaila kwa Yohana Mta kubatiza

Luka 7:18-35

1Umo Yesu eze abinde kuwasingila wanampina wakwe mlongo na waidi, niyo ahalawa, aita kuhinya na kulonga mwe mizi ihaguhi na hadya.

2Yohana Mta kubatiza umo achei kwe dijeleza eze eve mbuli zose zikudamanywa ni Kulisito, awasigila wanampina wakwe, 3wakamuze, “Weye ni yudya ukungwa eze, hegu chimgoje mtuhu?”

4Yesu ahitula awagamba, “Hitani mkamgambile Yohana yadya yose mkwiva na kuwona. 5Matuntu wadaha kuwona, waholomale wajenda, wata matana walenguswa, hewe kwiva weva, wabanike wauyuswa naho Mbuli Yedi ya Chohile ya longwa kwa wachiwa. 6Ni chinyemi kwa yudya hena nkama namiye.”

7Niyo wadya weze wahalawe, Yesu akonga kuwagambila wantu mbuli zakwe Yohana, “Mwita kwe nyika kukaula mbwani? Lunyasi lukusingiswa ni mpeho? 8Mna namfosa kukaula mbwani? Mntu availe suche ntana? Kaula, wantu wakuvala suche ntana we mwe nyumba za maseuta. 9Mna mwita kusinya mbwani? Muwoni? Ni chindedi, mna yuno nikajinka ya muwoni. 10Yuno nuyo awandike yano,

‘Kaula, miye namsigila mndima ywangu

ho uso wako.

Naidamanye isila yako yo kukulongwela.’

11“Nawagambilani chindedi, mwenyu hanati kwelekwa mwana akutenda mkulu kujinka Yohana Mta kubatiza. Ivyo vili, yudya akutenda mdodo mo Useuta wa kwembingu, ni mkulu kujinka uyo. 12Kukongela zuwa dya Yohana Mta kubatiza kubula vino haluse Useuta wa kwembingu welavyanya wenye, wantu wakuungisa wauhokela. 13Kwaviya uwoni uwo walongagwa ni wawoni wose ne Sigilizi ya Musa kubula mwe chipindi cha Yohana, 14naho uneva mwaunga mzumile ulosi wawo, Yohana nuyo Eliya, ukwiza kwakwe kwawonagwa. 15Mta magutwi eve!

16“Haluse nani waliganye na mbwani wantu wa chino cheleko? Waligana na wana wakwikala kwedigwilo, wakuwetanga weyawe, wakagamba, 17‘Chiwachemelani wila wa nyinka, mna hamvinile! Chichema za ndilo, mna vyose hamwiile!’ 18Umo Yohana ezile, kafunga kuno hekunywa divai, chila yumwenga kagamba, ‘Ana mpepo!’ 19Umo Mwana ywa Mntu ezile, adya na kunywa, chila yumwenga agamba, ‘Mkauleni yuno mntu! Nimbafu naho ni mkozi, ni mbuya ywa wachisanya kodi na wata masa!’ Umanyi wa Chohile walagiswa kwa kuwoneka ywedi kwa ntendwa zakwe.”

Mizi Heikuzumila

Luka 10:13-15

20Wantu wa mwe mizi Yesu adamanyaga mpituko na vilagiso vilozize haweile masa yawo, ivyo Yesu kawakwahila wantu we mizi iyo.

21“Nauluwone, weye mzi wa Kolazoni! Nauvimanye mwenye, Betisaida! Kwaviya mpituko zidamanywe mndani mwenyu zadamanywe uko Tilo na mo mzi wa Sidoni, wekazi wa uko nawavika majuniya na kwekuluguta maivu chikale, kulagisa kugamba weila masa yawo! 22Nawagambilani chindedi, Chohile nawafilise mbazi wantu wa Tilo na Sidoni kujinka nyuwe mwe dizuwa dyo kukantilwa. 23Weye nawe Kapelinaumu, Togola! Naukaunga wekweze mwenye kwembingu? Naudulwe hasi kwe bome hedina uhelo! Hegu mpituko zidamanywe kwako zadamanywe uko Sodoma, umzi uwo naucheyaho kubula dyelo. 24Elo nawagambilani kugamba mwe dizuwa dyo kukantilwa weye naukantilwe kujinka wantu we Isi ya Sodoma!”

Soni kwangu mhumule

Luka 10:21-22

25Mwe chipindi icho Yesu ahitula agamba, “Tate, Zumbe ywa kwembingu ne isi! Nakutogola kwaviya mbuli zino kuwafisa wata umanyi na fanyanyi, niyo wawagubwila wana hewena fanyanyi. 26Heye, Tate, kwaviya nivyo ungile navitendeke.

27“Tate kaninka vintu vyose. Hahali ammanyize Mwana, mna ni Tate uyodu, naho hahali ammanyize Tate, mna Mwana uyodu hamwenga na yoyose Mwana akumunga kumgubwila.

28“Soni kwangu, nyuwe nyose msokele kwa kwinula mizigo izamile, naniwahumuzeni. 29Kwenkeni moyo, mhine kwangu, kwaviya miye sihola, naho nimjijimizi wa moyo, nanywi na mbwede mwe myoyo yenyu. 30Kwaviya moyo wangu uhuha, na mzigo wangu hunga niwatwiseni uhuha.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index