Formulaire de recherche

Yohana 21

Yesu awalaila wanampina mfungate

1Ivyo vize viheze, Yesu niyo awalaila naho wanampina wakwe mpezo mwe diziwa dya Tibeliya. Kawalaila vino; 2Simoni Petulo na Tomaso akwitangwa pacha na Nasanieli mkaya ywa mzi wa Kana mwe isi ya Galilaya, wana waidi wa Zebedayo hamwenga na wanampina watuhu waidi wa Yesu wendile wose wehamwenga. 3Simoni Petulo awagamba, “Nakulowa samaki.”

Nawo wamgamba, “Suwe naswi chaitanya na weye.” Niyo waita, wakukwela ngalawa, mna nechilo icho hawapatile chochose. 4Kwize kukonge kucha, Yesu nakachimala mpezo mwe diziwa, mna wanampina hawamanyize kugamba ni Yesu. 5Yesu awauza, “Wabwanga, hamnati mpate samaki?”

Wowo wamhitula, “Bule! Hachinati kupata chintu.”

6Yesu awagamba, “Dulani ulwavu ntendele ya kulume ye ngalawa, nanywi namlowe samaki.” Wadula ulwavu, mna hawadahile kuluvuta vituhu kwaviya samaki nazilozesa.

7Aho yudya mwanampina aungiswe ni Yesu amgamba Petulo, “Ni Zumbe!” Simoni Petulo eze eve kugamba mntu yudya ni Zumbe, ahadya evika suche yakwe, kwaviya nahavikile niyo apilikila mwa mazi. 8Wadya wanampina watuhu naweza na ngalawa kuno wakalukwesa ulwavu lumemile izisamaki. Naho nendile hawehale na kwe isi kunyaile, nazikabula nkacho gana kulaila kudya kunyaile. 9Weze wabule kunyaile, wawona nkala za moto ujimbigwe, mlanga mwakwe mwikwa samaki na mgate. 10Yesu awagamba, “Zileteni hano izisamaki izimwenga mlowile.”

11Simoni Petulo akwela mwe ngalawa, akweseza kunyaile ludya ulwavu lumemile izisamaki nkulu gana na milongo mishano na ntatu. Samaki nazilozesa, mna ulwavu halukantike. 12Yesu awagamba, “Soni mdye.” Hahana hata mwanampina ajezize kumuza, “Weye wi yuhi?” Kwaviya nawavimanya ni Zumbe. 13Yesu eza, aguha mgate awenka akajika aguha samaki naho awenka.

14Iyo yendaga nkanana ya katatu Yesu kuwalaila wanampina wakwe eze auyuke.

Yesu asimwila na Petulo

15Weze wajike ukudya, Yesu amuza Simoni Petulo, “Simoni mwana ywa Yohana! Togola, wanunga miye kujinka wano?”

Naye amhitula, “Heye Zumbe, weye kuvimanya kugamba miye nakunga.”

Yesu amgamba, “Lisa ngoto zangu.” 16Akaheza amgamba nkanana ya kaidi, “Simoni mwana ywa Yohana! Togola, wanunga?”

Petulo amhitula, “Heye Zumbe, kuvimanya nakunga.”

Yesu amgamba, “Dima izingoto zangu.” 17Yesu amuza nkanana ya katatu, “Simoni mwana ywa Yohana! Togola, wanunga?”

Aho Petulo kengilwa ni chinyulu kwaviya kamuza nkanana ntatu, “Wanunga?” Niyo amgamba, “Zumbe, weye kumanya yose. Weye kuvimanya kugamba miye nakunga.”

Yesu amgamba, “Lisa izingoto zangu! 18Nakugambila chindedi, hadya wendaga wi mbwanga nakuzwela kwevisa mwenye na kwita kokose ukunga. Mna aho ukunga udalahaile, nochumize mikono yako na mntu mtuhu nakuvike na kukwigala hwikunga.” 19Kwa kulonga ivyo, Yesu nakalagisa viya Petulo akunga abanike nakwigala ntunyo kwa Chohile. Akaheza amgamba, “Nitimila.”

Yesu na Mwanampina Mtuhu

20Aho Petulo eze ahituke, amwona yudya mwanampina nakaungiswa ni Yesu atimila. Yuno ni yudya mwanampina ekalaga hajihi na Yesu mwe nkande ye Pasaka na kumuza, “Zumbe ni yuhi nakuhituke?” 21Petulo eze amuwone uyo, amuza Yesu, “Zumbe, togola yuno naye?”

22Yesu amhitula, “Uneva haunga asigale kubula aho hwizila, wavyungilani? Weye nitimila miye.”

23Ivyo imbuli iyo niyo yazagala mgati mwa wadya walukolo kugamba mwanampina uyo haabanike. Mna Yesu hamgambile kugamba mwanampina uyo habanike, mna nakagamba, “Uneva haunga asigale kubula aho hwizila, wavyungilani?”

24Uyo mwanampina nuyo aukule izimbuli zino na kuziwandika. Naswi chimanya kugamba alongile ni chindedi.

Nkomelezo

25Kuna mbuli ntuhu zilozize adamanye Yesu, hegu uneva zawandikwe zose, chindedi isi yose hayachintile kwika ivitabu vyawandikwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index