Formulaire de recherche

1Wakolinto 8

Nkande Zilavigwe kwe Matukulu

1Haluse chikaule mwe nyama zivikilwe matukulu. Suwe chose chimanya kugamba, “Suwe chose china umanyi”, umanyi uwo watenda wantu wefenye, mna ungi wazenga. 2Akufanyanya kugamba kamanya chintu, chindedi hamanyize chochose saviya vimligane amanye. 3Mna akumunga Chohile, kamanywa ni Chohile.

4Elo, kwa mbuli za kudya nkande zivikilwe matukulu, chivimanya kugamba tukulu sicho chintu mwe isi, chivimanya kugamba Chohile ni yumwenga du. 5Hatahegu vintu vikwitangwa “milungu”, mwe isi hegu kwembingu, hata hegu weyuko “milungu” na “mazumbe” walozize, 6mna, kwetu suwe Chohile ni yumwenga du, Tate, Muumbi ywa vyose, uyo kwachausa chakwe suwe chiyuko, naho eyuko Zumbe yumwenga du, Yesu Kulisito, yudya kwa sila yakwe vintu vyose vyumbwa, na suwe chekala kwa sila yakwe.

7Mna suyo chila mntu ana umanyi uno. Kwa viya kuna wantu watuhu wazwele kale diya iditukulu, wantu awo kubula vino haluse umo wakadya nkande wazifanyanya zichei saviya nkande zivikilwe matukulu. Kwaviya fanyanyi zawo za kumanya dyedi na dihiye zihwa, watenda hawalenguswe. 8Mna nkande haikudaha kuchisogeza hajihi na Chohile. Chikaleka kuidya hachi kuhungukilwa ni chintu, chikadya hachi kujenyezwa chintu.

9Mna, msinyise, kuno kulekelwa kwenyu kuse kuwatenda wazumizi wahwele wakole masa. 10Kwaviya, mntu yudya udahi wakwe wo kumanya dyedi na dihiye mo moyo wakwe uhwele, akakuwona weye mta umanyi wadya nkande izo mndani mwe nyumba yo kuvikila matukulu, togola, hengilwe nitama ya kudya nkande zivikilwe matukulu? 11Elo, mlukolo ywako yudya ahwele, Kulisito abanikaga kwachausa chakwe, nage kwachausa cho umanyi wako. 12Uneva mnawahosa walukolo wenyu, na kulumiza umanyi wawo wa kumanya dyedi na dihiye uhwele, namtende mumkola masa Kulisito. 13Kwaivyo, uneva nkande yawengiza mwe masa walukolo weyangu, sanidye nyama ng'o, ninase kumkoza masa mlukolo mnyangu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index