Formulaire de recherche

Rɔmri 6:17

17Taambɔl ha̰ Ŋgɛrɛwṵru! Pola na, ì ɓa koy feya̰a. Roo lɛ, timbɛɗɛ key na ì ya̰a tusuɛ ɓay ká i fere rì na, a í ɗaa vu mbom ɓo ɗi ɓáy ɓil wa̰ra law-rì riw bele.