Formulaire de recherche

Rɔmri 10:7

7Mu kér mii: «Nzoɓ ve nda̰w rɔɔ a séke *luɔ zaɗ baw ká gbṵke tiya lɛ», na ya nda̰w . (Ɓayke hii ɓáa mii, ɓay tína Krisi saa sakra nzoɓ huɗeri.)