Formulaire de recherche

Matiye 9:36

36Zaɗkaʼa mbi nun-ɛ a kɔ ruɔ nzoɓri báyḭi lɛ, ka kɔ nun síe ɓari, ɓay ḭi lɛ, nzoɓkeri ku na i ta̰a ɓamba, a law-ri hɔy kara sa̰a nda̰w, munu ɓa baɗuri ká nzoɓ kɔ́rɔ ri tiya.