Formulaire de recherche

Matiye 19:10

10Báyḭi lɛ, leɗ nduoɓal-ɛri ɓaa ha̰ ni mii: «Zaɗka simseɗ wa̰ra nzoɓ ɗo munu ɓay tul má̰y ɓe lɛ, ya̰aŋa má̰y ya na ndaɗ mba ɗi.»