Formulaire de recherche

Luku 24:7

7Ka ɓaa mii: ɓeri *Vu Nzoɓ na, ɗo nun haŋa ri pɔŋ ɓeri ha̰ nzoɓ feya̰ari mgba ɓeri, í ɓer ɓeri ɗo tul puu say huɗ. Ndeke ɗi nam sayke lɛ, ɓeri tḭ́i saa luɔ huɗ.»