Formulaire de recherche

Luku 21:35

35Tusuɛke lɛ, munu ká gbana mgba fe na, namke ku na a mgbaka nzoɓri ká tusiri key riw bele rɛ̰̌m faa mbḭw munu nda̰w.