Formulaire de recherche

Za̰a 7:21

21Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha ri mii: «Ɓi na, mì ɗaa fe saŋ mbḭw munu hɔy ɓáy nam mgbaka ta̰ram . Ze, ɓaarì riw bele ká ì kɔ na, zaɗ ɓay zee rì sɛl.