Formulaire de recherche

Za̰a 21:24

24Ɓa leɗ nduoɓal-ɛ taa mbḭwke ká ɓaa ɓay nasi fekeri na ze, ka ɗaa ɓay fekeri key na ɗo mbeɗe. A ɓay nasi ɓeri káʼa ɓaa na, ɓuru kɔ ɓa sùo ɓay.