Formulaire de recherche

Za̰a 17:10

10Nzoɓri riw bele ká i ɓa taa ɓi na, i ɓa taa ɓo, a nzoɓri riw bele ká i ɓa taa ɓo na, i ɓa taa ɓi nda̰w, lɛ, riŋ ɗika ɓi mgba ká sakra ɓari.