Formulaire de recherche

Salmo 76:7

7Ka yuꞌu ndevaꞌa ña ñayiu jin ni, vi Dios,

¿te na in kundee ini ja konokuiin nuu ni nuu kiti ini ni?

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index