Formulaire de recherche

Salmo 27:14

14Kondetu kaꞌnu ni Jitoꞌo Dios, te saꞌa ndakui ni maa ni.

Saꞌa ndee ni ini anu ni.

Saa saꞌa ni, kondetu kaꞌnu ni ja chituu ña Jitoꞌo Dios jin ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index