Formulaire de recherche

मत्ती 4:1

शैतानकी येशूला खोक्‍पा ल्‍हावु

(मर्कूस १:१२-१३; लूका ४:१-१३)

1तमा ती ज्‍युक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी येशूला शैतान नेमा खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येल ज्‍यितुपला दासा पाङ्‍थेरीला टिनी गाल।