Formulaire de recherche

मर्कूस 2:22

22येलुङ सी साङ क्‍वाकी ग्‍यिवु ङ्‍यिङ्‍बी नाङ्‍ला गुन्‍डुम छ्‍याङ सम्‍बा मुलुकिवी। लुक्‍सिन ती क्‍वा ग्‍यिवु ङ्‍यिङ्‍बा रल्‍नी छ्‍याङ ताङ ग्‍यिवु ङ्‍यिकर ना डिवी। तुक क्‍यानी छ्‍याङ सम्‍बा ति क्‍वा ग्‍यिवु सम्‍बाला राङ लुक गोकिवी।”