Formulaire de recherche

लोमा छ्‍येतिवी लाका 2:42

42तमा तिवा यम्‍बा तेपा कितुपतिवा ताङ मुला थिन्‍नी लोमा छ्‍येतिवी येन्‍देन ङ्‍येन्‍दुप ताङ डिक्‍जोम कितुप ताङ चोवोकी डेन साप लाका ताङ मोपोर क्‍या क्‍यावा देकिनोक।