Formulaire de recherche

Philippians 3

1Baki mili nayinda jadunyi jangkurr ngayu yarrijba narringi, ngakinmuku bababanyamba ngambalaka. Marda narrimi mirnarrijba muwa, bababanyambangangi nyulu narrinya Jisus Krayiswanyi. Mili jangayu karu narrinya nanamannga jangkurranyi, jali ngayu karu narrinya wabula. Ngala miku narriyi balkijba muwa, jalija ngayu karu narrinya nanamannga jangkurranyi, jungkungangi janarri mardarda nangangi Kudkanyi, jaliyi narri durrijba nayinda jangkurr. 2Najbawa narri nanamuku jala yalu jungku balki. Najbawa yalunya. Yalu balkimuku balkimirra. Kudanyu yalu karu narrinya, mardakimi yingkawanyi kaburrmba narrinya mankanyi. Yalu jungku balki jala yalu karu narrinya nani. 3Jaliyi yalu kaburrmba narrinya mankanyi, baki mikuwali nanangini yabimba narrinya jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku narriyi jungku yurlurrmba nangangi, jungkungangi narri kaburrwaburr. Miku barri. Ngala ngambala Krisjinmuku, ngambala wajba Kud kunybanyi jangkurranyi ngambalanginkanyi, jungkukangangi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi ngamandu kurduluna. Mirnarrijba ngambala muwa, bababanyambangangi nyulu ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, kuyungangi ngambala nanda jangkurr nanganginkanyi jandayngkanyi Jisus Krayiskanyi. Miku ngambalimi nanganginmuku jandanyimuku, yabimbangangi ngambala wangarr. Miku. Bababanyamba nyulu ngambalanya Jisus Krayiswanyi, baki nanankardi ngambala jingkijba, ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Mikukimi wangarrwanyi yabimba ngambalanya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Miku.

4Jalimi yuku nganinyi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, yabimbangangi nyulu kaja ngiruka wangarr, baki marda ngayimi jungku yurlurrmba nangangi yurrngumba. Marda ngayimi kudanyu jungku yurlurrmba nangangi, yabimbangangi ngayi kaja wangarr wabula. 5Kaja wangarr ngayi yabimba wabula nayi barri. Jali ngayu buyingkinyi bardarda, jali ngayu jungku yingamali wik, baki yingkawanyi kaburrmbayi ngaki mankanyi. Ngayu Ju, ngaki yaji Yisrayil. Ngaki wankalanyi nijanganjinyi, niji nangangi Binjamin. Bukambiju jali jungku juju bayngkani nangandu, yalu marda Jumuku. Baki ngayu Barasi marda. Narri jingkijba yalunya Barisimuku, kudanyu yalu durrijba nanda yuwa nurrungi Jumukuyngka. 6Baki ngayu marda, kudanyu ngayi durrijba nanda yuwa nurrungi Jumukuyngka. Kudanyu ngayi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi. Baki nanankardi barri ngayi yabimba kiji yalungi Krisjinmukuyngka yurrngumba barri. Kaja kiji ngayi yabimba yalungi jali kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Nani barri kudanyu ngayu durrijbayi nanda yuwa nurrungi Jumukuyngka.

7Nani barri ngamu ngayi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, durrijbangangi ngayi nurrungi yuwa Jumukuyngka, ngala miku. Ngala nanijba barri, barriwa barri bukamba nanda yuwa ngaki. Miku ngayimi mili durrijba nanda yuwa, ngala ngayu durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, ngayu kuyungka nangangi jangkurr. 8-9Mirnarrijba ngayu muwa, jungkungangi ngayu jandanyi nangangi Kudkanyi, baki durrijbangangi ngayu Jisus Krayis. Nanankardi barri kudanyu ngayu jingkijba Jisus Krayis. Nayinda jirrinyi ngaki. Ngawamba nayinda jirrinyi ngaki, jingkiykanyi ngaki mambuka Jisus Krayis, jingkiykanyi nanda kudanyu barri. Mikuyaji yingkanyi jirrinyi ngaki barrinani nanda. Yabimba ngayu nanda jala jirrinyi ngaki. Jaliyi yingkawanyi yajiwanyi kurrkunba ngana jingkiykanyi Jisus Krayis, baki ngayu janyba nanda yingka ngakinbunanyi. Nanda yingka nanda barrinani kaka ngaki, baki ngayu janyba nanda ngakinbunanyi. Miku ngayimi nulijba yingkanyi yajinyi. Ngawamba ngayu nulijba jingkiykanyi Jisus Krayis. Ngayu nulijba nangangi, bababanyambikanyi nyulu ngana. Jingkijba ngayu, miku bababanyamba nyulimi ngana, jungkungangi ngayu yurlurrmba yuwana Jumukuyngka. Ngala bababanyamba nyulu ngana, jungkungangi ngayu yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jala ngayu kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Jala ngayu jungku yurlurrmba nangangi nani barri, baki ngayu jingkijba Jisus Krayis yurrngumba barri. 10Ngawamba ngayu nulijba jingkiykanyi Jisus Krayis. Kudanyu ngayu nulijba jingkiykanyi nanda. Yalu kurdanbayi nanda jandanyi nangangi Kudkanyi. Waluku yali linjumba mankanyi. Kudanyu yali linjumba mankanyi, baki yali kurdanba. Ngala yabimbayi ngiruka yaji nangangi Kudwanyi. Wankamba nyuli Jisus Krayis, baki nanankardi nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina. Nyulu jungkuka ngiruka marda barrinani nangangi Buwakanya nyulu ngiruka barri. Baki ngayu marda, nulijba ngayu jungunkanyi ngiruka nangangi. Jaliyi ngananjalu linjumba, baki janyulu yabimba ngana ngiruka nangangi Jisus Krayiswanyi. Jangayu jungku ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi, barrinani jungkuka Jisus Krayis ngiruka nangangi Kudkanyi. Nulijba ngayu jungunkanyi, barrinani nganinyiyurru nangangi Sayidinkanyi, baki jangayu yurlwa nangangi. Ngala ngayu nulijba jungunkanyi ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. 11Jalija ngayu jungku ngiruka nangangi yurrngumba, baki ngayu nulijba nangangi Kudkanyi, nyulu wankambikanyi ngana jalija ngaka janyba. Nani barri jangayu jungku barrinani Jisus Krayis.

12Ngala miku ngayimi yanyba, ngayu jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Miku ngayimi yanyba nani ngaki, jingkijbangangi ngaka, kudiyana ngayu jungku balki nangangi. Ngala ngayu nulijba jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Yurrngumba ngayu nulijba jungunkanyi yurlurrmba nangangi, jingkijbangangi ngayu Kud, janyulu yabimba kunyba yaji ngaki. Kunyba yaji janyulu yabimba ngaki, jalija ngayu jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji ngaki, jalija ngayu jungku mili barrinani nyulu, baki mili barrinani nyulu yurrngumba barri. 13Miku ngakimi mankumanku, “Ngayu kunyba Krisjin, ngayu kunybamirra nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku ngayimi mili jungku kunyba nangangi.” Miku ngakimi mankumanku nani, jingkijbangangi ngaka, miku ngayimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Miku barri. Ngala miku ngakimi mankumanku, wabuliyngkanyi yajinyi, yanka ngayi jungku balki nanamanji. Ngala ngaka mankumanku bakunyi yajinyi. Ngaka mankumanku yanka jangayu jungku baku barri, yanka jangayu jungku mili kunyba baki mili kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi. 14Nani barri ngaka mankumanku. Yarrijba ngana nangangi jandanyi Kudwanyi. Nanamanji barri Jisus Krayiswanyi, nyuli karu ngana, ngayu wakinki nangangi, baki nanankardi ngayu nulijba jungunkanyi mili barrinani nyulu Jisus Krayis. Nulijba ngayu yabimbikanyi nanda jalija yabimba ngana jungunkanyi mili barrinani nyulu. Nulijba ngayu jungunkanyi barrinani nyulu. Nulijba ngayu nangangi, bababanyamba nyulu ngana, baki nulijba ngayu jungunkanyi wankan nangandu baku barri. Nani ngayu nulijba, jungunkanyi mili barrinani nyulu yurrngumba barri.

15Baki bukambiju ngambala Krisjinmuku, marda ngambalimi miku jardijba mardil kurdulu nangangi Jisus Krayiskanyi, ngala marda ngambalimi jardijba walkurra kurdulu barrinani nyulu ngambalangi mambuka. Marda ngambalimi jungku nani, baki marda ngambalimi nulijba jungunkanyi mili barrinani nyulu, baki mili barrinani nyulu yurrngumba barri. Ngala jaliyi narri miku nulijba jungunkanyi nani barri, baki janyulu minimba narrinya Kudwanyi. Janyulu minimba narrinya, narri nuliykanyi jungunkanyi barrinani nyulu Jisus Krayis. 16Ngala barriwa barri nanda jangkurr ngayi yanyba. Ngambala jala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jala jungku yurlurrmba nangangi yurrngumba wabulinyi nanginkurri, marda ngambalimi jungku mili yurlurrmba baki mili yurlurrmba nangangi yurrngumba barri. Barriwa.

17Ngakinmuku bababanyamba ngayu narrinya. Marda narrimi yabimba nanamannga jala ngayu yabimba yaji. Marda nganarrimi durrijba, barrinani ngayu durrijbangka Jisus Krayis. Marda narrimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Baki yingkamuku Krisjinmuku jala jungku yurlurrmba nangangi, marda narrimi durrijba yalunya marda, barrinani yalu durrijbangka Jisus Krayis. 18Wabula ngayili karu narrinya, baki mili ngayu karungka narrinya. Kudanyu ngayu karungka narrinya. Kajamuku yalu jungku balki nangangi Jisus Krayiskanyi. Yalu jungku balki nangangi yurrngumba barri. Waluwa yalili durrijba Jisus Krayis, ngala nanijba barri yalu ngirra Jisus Krayis, jali nangka janyba kurndana ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Miku yalimi durrijba Jisus Krayis, ngala ngirra yalu. Kudanyu ngayu nginduka muwa yalungi yangkalambangangi yalungki nanganbunanyi. 19Baki nanankardi barri janyulu manjijba yalunya jangurri Yilyurri Jisus Krayiswanyi. Jalija yalungka janyba, baki jayalu jungku kurdan yurrngumba, nulijbangangi yalu yajinyi yalunginkanyi mankankanyi. Nulijba yalu dungalanyi baki kajanyi yajinyi yalunginkanyi mankankanyi, ngala miku yalimi nulijba durriykanyi Jisus Krayis. Marda yalimi manyirru yalunginkanyi balkinyi yajinyi jala yalu yabimba. Marda yalimi manyirru, ngala miku. Barrarrakijba yalungka nanankanyi balkinyi yajinyi jala yalu yabimba. Mankumanku yalungka yajinyi nanginyina yajina jambana, ngala miku yalungkimi mankumanku nangangi Kudkanyi. 20Ngala ngambala Krisjinmuku, ngambala mungkijimuku nanankanyi yajinyi kingkarri. Ngambala yukumbaka nangangi Jisus Krayiskanyi, nyulu wiykanyi lalijinanyi nanginkurri wayka. Janyulu marrimba ngambalanya mardarda ngambalanginyi mambukawanyi Jisus Krayiswanyi. 21Jalija nyulu wijba, baki janyulu wajba ngambalanya yingkanyi mankankanyi. Buyingkiyngkanyi mankankanyi jangambalanya wajba, barrinani nangangi mankanyi. Nayinda mankanyi ngambalangi, miku nayinda ngiruka. Mikukimi jungku wankan yurrngumba. Ngala ngambalangi buyingkinyi mankanyi, nanda jungkuja ngiruka, jungkuja mili wanka yurrngumba barri. Nani barri janyulu yabimba yaji ngambalangi, nyulungangi ngiruka. Ngirukamirra nyulu bukambijuyngka wandijiyana. Nyulu mambuka bukambijuyngka yajinyi nayiba jambana, baki kingkarri lalijina marda. Mambuka nyulu bukambijuyngka yajinyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index