Formulaire de recherche

Matthew 6

Milidimbayi Yalunya Waykanyi Yajinyi Jisuswanyi.

1Mili barri yanybayi Jisus yalungi jali yalu jungku yundu kulawirana. “Kajamuku yalungka jujambangka. Yalungka mankumankuka, yalu jungkuka yurlurrmba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi, ngala miku. Ngala yalu nulijba yalungi yingkamukuyngka, yalungka yanybikanyi yalungi jujambawarrayngka, yalu jujambawarrmuku jungkuka yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Nanankardi barri yalu nulijba yalungi yingkamukuyngka naji yalunya yabimbikurri yaji nangangi Kudkanyi. Nanankardi barri miku yalimi kardarda yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalunginyina barndana. Ngala yalu yanyba mududu nangangi, yalu wajba Kud yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi yajina jala yalunya najba kajamukunyi. Miku nanda kunyba. Jaliyi ninji yabimba yaji nani barri, baki nganyi Buwakanya kingkarri miku janyulu mirnarrijba muwa nganyi. Miku janyulu yabimba kunyba yaji nganyi. 2Jaliyi yingka nyulu jungku mikuyaji mamanyi, mikuyaji dungalanyi, baki wajbakiyi nanda mamanyi baki dungalanyi. Ngala marda nganyingkimi miku barrarrakijba, wajbangangi ninji yalunya yajinyi marda dungalanyi. Ngala kardardakiyi wajba yajinyi. Miku ninyiyi yingkawanyi najba waykurri nanda. Kudiyamuku yalungka barrarrakijba, wajbangangi yalunjalu yajinyi. Nulijba yalu yalungi yingkamukuyngka naykanyi, jala yalu wajba yingka yajinyi. Baki nanankardi yalunjalu wajba yajinyi walu yalundu kajamukunyina, barrinani jurjina, baki burrandi barndana. Yalu barrakijarramuku. Wajba yalu yajinyi, nulijbangangi yalu yalungi yingkamukuyngka, waykanyi yalunya yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Nanankardi miku janyulu wajba yalunya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi Kudwanyi. 3Ngala jaliyi ninji nulijba waykanyi yingka mamanyi baki dungalanyi, baki marda ninjimi kardarda wajba yajinyi. Marda ninjimi ngadijba nanda kunyba yaji jala ninji yabimba. Marda ninjimi miku karu nanda nganyi kandi. Marda ninjimi miku munyajba nanda yingka jingkiykanyi nanda kunyba yaji jali ninji yabimba. 4Nani barri marda ninjimi wajba yingka yajinyi. Mikuwali yingkawanyi jingkijba, ngawamba Kud. Nyulu najbangka bukamba yaji Kudwanyi. Nyulu najbangka nanda jala ninji yabimba kardarda. Baki nganyi Buwakanya kingkarri, janyulu mirnarrijba muwa nganyi, yabimbangangi ninji yaji kardarda. Miku ninjiyanyi nulijba yalungi waykanyi ninga kunybanyi jangkurranyi. Nanankardi barri, nganyinyi Buwakayu kingkarri, janyulu wajba ninga kunybanyi yajinyi, jaliyi ninji wajba kardarda yajinyi.

Yanybikanyi Mududu Nangangi Kudkanyi.

5Mikujiyi jungku barrinani nanamuku barrakijarramuku, jala nulijba yalungi yingkamukuyngka waykanyi yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Mikujiyi jungku barrinani yalu jungku. Yalu karrinjaka burrandi jurjina baki barndana, baki nanaba yalu yanyba mududu nangangi Kudkanyi, nulijbangangi yalu yalungi yingkamukuyngka naykanyi yalunya yanybikanyi mududu Kudkanyi. Yalu nulijba yalungi yingkamukuyngka yanybikanyi kunyba jangkurr yalungi, ngala miku nyuliyi nyulu yanyba kunyba jangkurr yalungi Kud. Yingkamuku jayalu yanyba kunyba jangkurr yalungi, baki nanankardi miku nyuliyi yanyba kunyba jangkurr yalungi. 6-7Ngala ninji barri, jala ninji yanyba mududu nangangi Kudkanyi, baki mikujiyi muningka yanyba nangangi. Mikujiyi muningka yanyba nangangi yurrngumba barri. Nani barri yalili yanyba ngurranyimuku. Ngala jilajbakiyi kalawunyi nganyinyina barndana. Jungkukiyi nanaba ninjuman baki nanabakiyi yanyba mududu nangangi nganyingkanyi Buwakaya kingkarri. Miku ninjiyi najba Buwakanya Kingkarri, ngala yuku nyulu najbangka ninya kingkarrinya. Yurrngumba ninya najbangka, baki nanankardi janyulu wajba ninya kunybanyi yajinyi. Janyulu wajba ninga nanankanyi jala ninji ngajaka yajinyi. 8Mikujiyi jungku barrinani yalu jala yalu miku jingkijba Kud. Ngamu nyulu mankuka yalungi jangkurr Kudwanyi, ngawamba jala yalu yurrngumba yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Mikujiyi jungku barrinani yalu. Mikujiyi yanyba mududu nangangi barrinani yalu yanybaka. Nganyinyi Buwakayu nyulu jingkijbangka nanda yaji jala ninji nulijba. Nyulu jingkijba nanda yaji, waluwa ninji ngajaka Buwakanya nanankanyi yajinyi.

9Ngala jala ninji yanyba mududu nangangi Kudkanyi, baki marda ninjimi yanyba nayi barri. ‘Buwakanya Kingkarri, ninji nurrungi Buwakanya jala ninji jungkuka lalijina. Nurru wajbangka ninga nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Ninji barri kudukudu. 10Ninji barri lalanbawarr nurrungi. Ninji lalanbaka nurrunya, nganyinmuku jandanyimuku. Nurru nulijbangka yalungi, bukambijuyngka wandijiyana, yalu yabimbikanyi nanda jala ninji nulijba yalungi yabimbikanyi yaji. Nani barri yalu yabimbaka yaji Yanjilmukunyi. Yalu yabimbaka nanda jala ninji nulijba yalungi yabimbikanyi yaji. 11Nurru ngajaka ninya, janinji wajba nurrunya mamanyi yurrngumba, baki miku nurriyi birrkalijba. 12Nurru ngajaka ninya, janinji manjamanjamba nurrungi balki yaji, jali nurru yabimba. Nurru manjamanjambaka nanda balki yaji jali yalu yabimba nurrunya yingkamukunyi, baki nani barri janinji manjamanjamba nurrungi balki yaji. 13Mikujiyi balanja nurrunya kudanyu barri, ngala marrimbakiyi nurrunya mardarda nanamunanyi balkinanyi wuwarrnanyi Sayidinanyi. Marrimbakiyi nurrunya mardarda, baki miku nurrunyiyi wudumba Sayidinwanyi.’ Barriwa. Nani barri marda narrimi yanyba mududu nangangi Buwakaya Kingkarri. 14Jala narri manjamanjamba nanda balki yaji jali yabimba yingkawanyi narringi, baki narringinyi Buwakayu janyulu nyulu manjamanjamba narringi balki yaji marda. 15Ngala jaliyi narri miku manjamanjamba nanda balki yaji jali yabimba yingkawanyi narringi, baki nani barri marda miku janyulu nyulu manjamanjamba narringi balki yaji marda Buwakayu Kingkarri. Barriwa.”

Kudiyana Miku Jarrkanyi Mama.

16-17Kudiyana barri jali yalu nulijba Jumuku jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi, baki miku yaliyanyi jarrba mama. Miku yaliyanyi jarrba mama, yiningki yingamalina kambana, yiningki marndakaja. Nani barri yalili jungku miku jarrkanyi mama, jalili yalu nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Barriwa. Mili barri milidimbayi nanganginmuku kandimuku Jisuswanyi. Yanyba nyuli, “Jala ninji jungku miku jarrkanyi mama, baki marda ninjimi jungku kunyba wali. Ngala kudiyamuku jala yalu jungku miku jarrkanyi mama, baki yalu jungku balki wali. Miku yalungkimi wakardaba mankanyi, ngala yalu jungku jambayudi mankanyi baki nyungka, baki jambayudi jumbala. Nani yalu jungku, nulijbangangi yalu yalungi yingkamukuyngka, yalu jingkiykanyi yalunya, miku yalimi jarrba mama nanamanji. Yalu nulijba yalungi jingkiykanyi nani yalunya. Ngala narri barri, jaliyi narri jungku miku jarrkanyi mama, baki miku narriyi jungku barrinani yalu. Wakardaba narringkaja mankanyi. Kunymamba narringkaja nyungka. 18Baki yingkamukunyi jayalu miku jingkijba narrinya, narri jungku miku jarrkanyi mama. Jayalu miku jingkijba narrinya, narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Ngala narringinyi Buwakayu janyulu jingkijba nani narringi. Janyulu jingkijba, narri jungunkanyi miku jarrkanyi mama, narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi. Nyulu najbangka narrinya yurrngumba barri, nyulu najbangka nanda jala narri kardarda yabimba, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi baku barri. Barriwa.

Miku Dalburriykanyi Kudukudu Yaji.

19“Marda narrimi miku nulijba wudumbikanyi kaja yaji yurrngumba barri. Marda narrimi miku dalburrijba kudukudu yaji narringinmirra, barrinani dungala, barrinani jumbala, baki mama. Narringi kaja jumbala, jayalu balkijba baku barri. Baki yiningki janyulu maninjakujba narringi dungala yingkawanyi, jaliyi narri dalburrijba kudukudu yaji. 20-21Jaliyi narri nulijba wudumbikanyi kaja yaji, baki janarringka mankumanku wudumbikanyi nanda yaji yurrngumba barri, ngala miku janarringka mankumanku nangangi Kudkanyi. Janarri nulijba mili yajinyi baki mili yajinyi yurrngumba barri, ngala miku janarri nulijba nangangi Kudkanyi. Ngala marda narrimi nulijba yabimbikanyi kunyba yaji. Marda narrimi nulijba yabimbikanyi kaja kunyba yaji nangangi Kudkanyi, baki yalungi yingkamukuyngka. Marda narrimi wajba yalunya yajinyi, jala yalu jungku mikuyaji yajinyi. Marda narrimi wajba yalunya narringinkanyi kunybanyi jangkurranyi. Jaliyi narri yabimba kunyba yaji nani barri, baki mikuwali yingkawanyi maninjakujba nanda kunyba yaji. Jaliyi narri nulijba yabimbikanyi kunyba yaji nani barri, baki narringka mankumanku nangangi Kudkanyi, narri nulijbangka jungunkanyi kunyba nangangi marda. Barriwa.

22-23Jaliyi narri jingkijba nanda kunyba yaji narri yabimbikanyi, baki narri yabimba nanda kunyba yaji, baki nanda kunyba. Ngala jaliyi narri jingkijba nanda kunyba yaji narri yabimbikanyi, ngala miku narrimi yabimba nanda kunyba yaji, ngala narri yabimba balki yaji, baki nanda balki, balkimirra. Barriwa.

24Mikukimi nganinyiwanyi waki kujarrayngka mambukanyi. Jalimi nyulu waki kujarrayngka, yingkawanyi karuja nanda nganinyi yabimbikanyi yingka yaji, ngala yingkawanyi karuja nganinyi yabimbikanyi yingka yaji. Wanyi yaji janyulu yabimba. Miku nyuliyi waki kujarrayngka mambukanyi. Janyulu maruka muwa yingkanyi, baki janyulu yurlwa yingkanyi. Baki nani barri miku narriyi waki wudumbikanyi kaja yaji narringi, baki malumba narri waki nangangi Kudkanyi. Jaliyi narri waki wudumbikanyi kaja narringi yaji, baki miku narriyi waki nangangi Kudkanyi. Barriwa. 25Wabula ngayi karu narrinya, marda narrimi miku balkijba muwa wudumbikanyi mama marda wabuda, baki jumbala ngarambikanyi mankanyi. Marda narrimi miku balkijba muwa nanankanyi yajinyi. Ngala jaliyi narringka mankumanku nangangi Kudkanyi, jaliyi narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi, baki wakinkanyi nangangi, baki janyulu lalanba narrinya. Janyulu nyulu wajba narrinya mamanyi baki wabudanyi baki jumbalanyi. 26Mankumanku narringka julakinyi. Mikukimi julakiwanyi yarrijba yami jambana. Mikukimi jardiykunumba nangangi mama. Miku nyulimi dalburrijba kaja mama bakunyi. Mikukimi yabimba yaji nani julakiwanyi, ngala nyulu lalanbaka nanda julaki narringinyi Buwakayu Kingkarrinya. Nyulu lalanbaka nanda julaki, baki nani barri nyulu lalanbaka narrinya marda. Narri barri mili walkurra julakinyi, baki nanankardi janyulu kudanyu lalanba narrinya barri. 27Jaliyi narri balkijba muwa narringinkanyi mamanyi baki jumbalanyi, baki janarri kuna jungku yurrngumba malbungujba mankanyi. Janarri kuna malbungujba mankanyi, balkijbangangi narri mamanyi baki jumbalanyi. Miku barri. Miku narriyi jungku yurrngumba, balkijbangangi narri muwa yajinyi. 28Wanyingkanyi narri balkijba muwa jumbalanyi. Ningkijba narri nayinda kaja jal, jala jardijba karnbana. Miku yalimi balkijba muwa jumbalanyi. Miku yalimi yabimba jumbala yalungi. Miku yalimi waki wudumbikanyi dungala, mamanyi marda jumbalanyi. Ngala yalu kunybamirra ngambala naykanyi yalunya nanda jal. 29Nanda wankalanyi mambuka niji Sulumun, kaja nangangi yaji. Kaja kunyba jumbala nangandu. Ngala miku nangangi jumbala kunybamirra, ngambala naykanyi yalunya, barrinani nayinda kaja jal, yalu kunybamirra ngambala naykanyi yalunya. Nanda jal mili kunyba nanganginkanyi jumbalanyi Sulumunkanyi. 30Nayinda karnba jalyudi, nyulu lalanbaka yalunya Kudwanyi. Jardijbangka karnba janjawala, ngala nyulu dukujbaja jala wurarawala. Ngawamba jungkuka karnba marndakaja, baki yajbaja karnba janguwanyi. Ngala narri barri, narri mili walkurra karnbanyi. Nyulu lalanbaka karnba Kudwanyi, baki marda narrimi jingkijba Kud, nyulu lalanbaka narrinya marda. Marda narrimi jingkijba Kud, janyulu wajba narrinya narringinkanyi yajinyi.

31Marda narrimi miku balkijba muwa narringinkanyi yajinyi. Marda narringkimi miku mankumanku nayi, ‘Mikuyaji mamanyi ngakindu munganawayngka, mikuyaji jumbalanyi. Yanka jangayu wudumba mama, baki nyanyalu. Yanka jangayu wudumba jumbala.’ 32Nanamuku jala yalu miku jingkijba Kud, nani barri yalu jungku. Nani barri yalu balkijba muwa yalunginkanyi yajinyi. Ngala narringinyi Buwakayu Kingkarri nyulu jingkijbangka nanda yaji jala narri nulijba. Nyulu lalanbaka narrinya. Janyulu nyulu wajba narrinya nanankanyi yajinyi jala narri nulijba. 33Marda narringkimi miku mankumanku narringinkanyi yajinyi, ngala marda narringkimi mankumanku nangangi Kudkanyi. Nyulu lalanbawarr narringi. Marda narrimi yanyba kunyba jangkurr nangangi. Marda narrimi ngajaka Kud, yanka janarri waki nangangi. Jaliyi narringka mankumanku nangangi Kudkanyi nani barri, baki nyuluja lalanba narrinya. Nyulu jingkijbangka narrinya jala narri mikuyaji mamanyi, mikuyaji jumbalanyi, baki janyulu nyulu lalanba narrinya. 34Nanankardi barri marda narrimi miku balkijba muwa munganawayngka yajinyi. Yiningki badajbaja kiji narrindurri munganawa. Marda narrimi miku balkijba muwa nanankanyi kijinyi, jalija badajbawali munganawa. Marda narrimi miku balkijba muwa munganawayngka yajinyi.” Barriwa. Nani barri milidimbayi yalunya Jisuswanyi jali yalu jungku yundu kulawirana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index