Formulaire de recherche

Matthew 5

Milidimbayi yalunya Muramuku Jisuswanyi.

1Kajamuku yali jilajba nangandu Jisusnyina, walkurra muramuku. Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki mankumanku nangki, janyulu milidimba yalunya. Kirrijba nyuli kingkarri dungalana, baki jungkurrijba nangki jambana. Jilajba yali nanganginmuku kandimuku nangandurri, baki jungku yali walu nangandu. Baki walkurra muramuku yali jungku nanaba nangandu marda. 2Baki milidimbayi yalunya Jisuswanyi. Milidimbayi yalunya kajanyi jangkurranyi. Nayi nyuli yanyba, 3“Nanda jala nangka jingkijba, miku nangkimi yabimba jungunkanyi kunyba, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Nyulu jingkijbangka, ngawamba yuku nyulu yabimbaka jungunkanyi kunyba Kudwanyi. Janyulu lalanba nanda yurrngumba Kudwanyi, jala jingkijba nani, baki nanankardi janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 4Nanda jala ngindu muwa nanganginkanyi balkinyi yajinyi, baki yingkamukuyngka yalunginkanyi balkinyi yajinyi, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Yabimbaja kunyba yaji nangangi Kudwanyi, baki nanankardi janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 5Nanda jala miku nangka walkurramba, ngala jala nangka bayakardamba, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Yabimbaja walkurra yaji nangangi Kudwanyi. Nanda barri janyulu mili wanka jungku nangandu Kudnyina, baki nanankardi barri janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 6Nanda jala nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi jala nulijba yabimbikanyi nanda jala yanyba kud nangangi yabimbikanyi yaji, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Nyulu jingkijbangka Kud, nyulu lalanbawarr, baki nanankardi barri janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 7Nanda jala yabimbaka kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Nyulu jingkijbangka Kud, nyulu kandimbaka nanda, marda yabimbaka kunyba yaji nangangi. Nanankardi barri janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 8Nanda jala yurrngumba nulijba durriykanyi nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jala miku nulijba durriykanyi nanda yingka yuwa, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Miku janangka ngadijba Kud nanganbunanyi, ngala janyulu najba Kud baku barri, baki nanankardi barri janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 9Nanda jala yurrngumba kandimba yalunya jala yalu kijiyudi, nanda jala nulijba kurrkunbikanyi yalunya kijinyi, nanda jala nulijba yalungi jungunkanyi mardumardu muwa, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Janyulu kuyu nanda nanganginmirra jandanyi Kudwanyi, baki nanankardi janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 10Nanda jala miku nangkimi yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi ngala yingkamukunyi yalu yabimba kiji nangangi, durrijbangangi nyuli yuwa nangangi Kudkanyi, janyulu nyulu marda mirnarrijba muwa. Nyulu jingkijbangka, janyulu mili jungku wanka nangandu lalanbawarranyina, baki nanankardi barri janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa. 11-12Narri ngakinmuku kandimuku, yingkamukunyi jayalu yabimba kiji narringi, jayalu jujamba jangkurr narringi, durrijbangangi narri ngaki jangkurr. Jayalu yanyba balki jangkurr narringi, ngakingangi. Miku narriyi ngirukijba muwa, ngala janarri mirnarrijba muwa nanankanyi kijinyi. Janarri mirnarrijba muwa, jingkijbangangi narri Kud, janyulu yabimba kunyba yaji narringi. Janyulu lalanba narrinya. Janyulu mili wankamba narrinya, narri jungunkanyi nangandu kingkarri. Baki mili kunyba yaji janyulu yabimba narringi marda. Mili kunyba yaji janyulu yabimba. Wabula kamambarra barri yali yabimba kiji yalungi jalili yanyba nangangi jangkurr Kudkanyi. Kaja kiji yalili yabimba yalungi, baki nani barri jayalu yabimba kiji narringi marda, ngala janarri mirnarrijba muwa nanankanyi kijinyi. Barriwa.”

Yanybayi Jisus Yalungi Ngarrawanyi Baki Mirnbinyi.

13Mili yingka jangkurr yanybayi Jisus yalungi, “Nanda barri ngarrawa, nanda kunyba barnyinyi. Kunymambaka barnyi ngarrawawanyi, baki mikuwali ngujbulijba nanda barnyi. Baki narri barri, narri barrinani nanda ngarrawa. Narri kunymambaka yalunya yingkamuku marda, baki yalu jungku kunyba. Malumba yalu jungku kunyba narrindu. Ngala jaliyi nanda ngarrawa jardibirri, baki ngambala janyba nanda ngarrawa. Nanda ngarrawa miku kunyba barnyinyi jala nyulu jardibirri. Nani barri nanda narringi, jaliyi narri miku marrimba ngaki jangkurr, jaliyi narri miku milidimba yalunya yingkamuku ngakinkanyi jangkurranyi, baki janarri jungku barrinani nanda jardibirri ngarrawa, jala miku kunyba barnyinyi. Janyba yalu nanda jardibirri ngarrawa. Baki nani barri, janyulu janyba narrinya Kudwanyi, miku nyuliyi lalanba narrinya jaliyi narri miku marrimba ngaki jangkurr. Janyulu janyba narrinya nanganbunanyi.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi ngarrawanyi.

14-16Baki mili yingka jangkurr yanybayi Jisus yalungi, “Minimbaka yaji mungana mirnbiwanyi. Nyulu yarrijbangka mirnbi yundurrinybana nganinyiwanyi, baki janyulu mirnarrijba yaji juju. Miku nyulimi yarrijba mirnbi kalawunyi darladarlana. Miku. Murumbaka mirnbi darladarlawanyi. Yarrijbangka nyulu nanda mirnbi yundurrinybana yajina. Barriwa. Jala nangangi barnda kingkarri dungalana, baki najba yali nangangi mirnbi kingkarri kajamukunyi. Jujunanyi yalu najba nanda mirnbi nanganginyina barndana. Baki narri barri, narri barrinani nanda mirnbi. Narri minimbaka yalunya yingkamuku ngaki. Jala narri ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Kudkanyi, baki yingkamukunyi jayalu najba narrinya jungunkurri yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Kajamukunyi yalu najba mirnbi mungana, baki nani barri, kajamukunyi jayalu najba narrinya jungunkurri yurlurrmba nangangi. Baki jayalungka marda yangkalamba nangandurri Kudyurri, jayalu yalu marda jungku yurlurrmba nangangi.” Barriwa. Nani yanybayi Jisus yalungi mirnbinyi.

Milidimbayi Yalunya Yuwanyi Musiskanyi Jisuswanyi.

17Baki mili nyuli milidimba yalunya nayi barri. “Badajba kuna ngayi, manjamanjambikanyi nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Miku. Marda narringkimi miku mankumanku nani ngaka. Miku ngayiyanyi badajba manjamanjambikanyi nanda yuwa nangangi Musiskanyi, baki nanda yingka jangkurr jalili yalu milidimba wankalamukunyi jali yanyba jangkurr Kudkanyi. Miku ngayiyanyi badajba manjamanjambikanyi yalungi jangkurr, ngala ngayi badajba dujambikanyi yalunginkanyi jangkurranyi. Yalunginyi jangkurrwanyi karungka narrinya ngaki. Wabula kamambarra yanybayi Kud, janyulu manjijba nanda marrimbikanyi yalunya mardarda. Baki nanamukunyi wankalamukunyi, yali yarrijba nanda jangkurr Kudkanyi najana. Yali yarrijba nanda jangkurr miku yangkalambikanyi. Yali yanyba nangangi Kudkanyi, janyulu manjijba nanda baku barri juju. Miku ngayiyanyi badajba manjamanjambikanyi nanda yalungi jangkurr, ngala jali ngayu badajba baki narri jingkijba duja nanda jangkurr. 18Mankuwa narri nayinda jangkurr. Bukamba nanda yuwa jali yanyba Kud nangangi Musiskanyi, nanda nangangi yuwa Kudkanyi. Yuwajiwa jungkuja nanda yuwa duja yurrngumba barri. Yurrngumba jungkuja duja nanankurri jalija bukamba yaji Kudwanyi. Nanamanji barri janyulu manjamanjamba laliji baki jamba Kudwanyi. Baki yurrngumba nanankurri jungkuja duja nanda yuwa. 19Nanankardi barri, marda narrimi bukambiju ngayangayijba nanankanyi yuwanyi. Marda narringkimi miku mankumanku, “Nanda yuwa nangangi Musiskanyi, kudiya nanda walkurra, jangayu ngayangayijba nanankanyi yuwanyi, ngala kudiya bayakarda, jangayu yurlwa nanankanyi yuwanyi.” Marda narringkimi miku mankumanku nani barri. Bukamba nanda yuwa nanda jirrinyi yuwa narringi. Miku yingka walkurra, ngala yingka bayakarda. Jaliyi narri miku ngayangayijba bukamba nanankanyi yuwanyi, baki jaliyi narri milidimba yalunya marda, yalu miku ngayangayiykanyi bukamba nanankanyi yuwanyi, baki nanda balki. Miku nyuliyi lalanba narrinya mili Kudwanyi. Miku nyuliyi mili wankamba narrinya baku barri. Ngala jaliyi narri ngayangayijba bukamba nanankanyi yuwanyi, baki jaliyi narri milidimba yalunya marda, yalu ngayangayiykanyi nanankanyi yuwanyi, baki janyulu mirnarrijba muwa narringi Kud. Janyulu mili lalanba narrinya. Janyulu mili wankamba narrinya baku barri. 20Kudanyu ngayu karungka narrinya. Jaliyi narri yabimba yaji nani barri, baki janyulu mili lalanba narrinya Kudwanyi. Janyulu mili wankamba narrinya baku barri, jaliyi narri ngayangayijba nanankanyi yuwanyi. Ngala nanamuku milidimbawarrmuku yuwanyi, baki nanamuku Barisimuku, miku nyuliyi lalanba yalunya, mikungangi yalimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku yalimi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Kudkanyi, baki miku yalunjalimi milidimba yingkamuku ngayangayiykanyi nanankanyi yuwanyi. Milidimbaka yalunjalu yinini yuwanyi yalunginkanyi yuwanyi, ngala miku yalunjalimi milidimba nanankanyi duja yuwanyi Kudkanyi. Baki nanankardi barri miku nyuliyi lalanba yalunya Kudwanyi.” Barriwa. 21Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Narri jingkijba nayinda jangkurr, jali jirrinyba Kudwanyi wabula. Nayi nyuli jirrinyba, ‘Mikujiyi kurdanba yingka. Jaliyi ninji kurdanba yingka, baki jayalu kuyu ninya kurdusyurri, baki jayalu nanaba yanyba nganyingkanyi balkinyi yajinyi.’ Nani barri jayalu yabimba nganyi jaliyi ninji kurdanba yingka. 22Ngala nanijba barri ngayu narrinya karungka mili jangkurranyi. Jaliyi ninji jungku ngarrangarra muwa nanankanyi yingkanyi, baki nanda balki. Ninji jungkuka balkina yuwana Kudkanyi, jaliyi ninji ngarrangarra muwa yingkanyi. Yiningki janinji yanyba balki jangkurr nangangi. Yiningki janinji yanyba nangangi, ‘Ninji mudu. Ngayu ngarrangarra muwa nganyi.’ Baki yiningki janinji daba nanda. Jaliyi nganyingka kurrkunba kijiwiykanyi yingkanyi baki miku ninjiyi daba, miku ninjiyi kurdanba nanda yingka. Ngayu karungka narrinya, jaliyi ninji yingkanyi ngarrangarra muwa nuliykanyi kurdanbikanyi nanda yingka, baki marda nganyingkimi janyba. Marda nyulimi manjijba ninya wayka jangurri Yilyurri Kudwanyi. Barriwa. 23Kudiyana narri jilajba walkurrayngkurri jurjyurri. Narri jilajba waykanyi Kud yajinyi. Ngala jalija ninji wanbiya jurjina, jaliyi ninji mankuwa yingkanyi, nyulu ngarrangarra muwa nganyi, yabimbangangi ninji balki yaji nangangi, jaliyi ninji mankuwa nani, baki mikujiyi wajba Kud nanankanyi yajinyi. Jilijbawa. 24Yingijbakiyi nanda yaji nanaba jurjina, baki jilajbakiyi nanankurri yingkayurri. Karukiyi nanda, ninji ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi jala ninji yabimba nangangi. Baki yuku barri, janinji wijba jurjyurri, baki wajba Kud nanankanyi yajinyi. Waluku janinji karu nanda, ninji ngindu muwa nganyingkanyi balkinyi yajinyi, baki yuku barri janinji wajba Kud yajinyi. Barriwa.

25-26Mili jangkurr jangayu yanyba narringi. Muningka jangayu yanyba. Wajbayi ninga dungala nganinyiwanyi, ninji wiykunumbikanyi nanda dungala baku barri. Jaliyi nyulu ngajaka ninya nanankanyi dungalanyi, baki marda ninjimi dulu wiykunumba nangandurri. Jaliyi ninji miku wiykunumba baki yiningki janyulu karu yirlarr nanankanyi dungalanyi. Baki janinya karrinjarrijba kalawuyngkurri kurdusnyina. Jayalu yanyba nganyi, baki jayalu yarrijba ninya brisinyina, baki janinga marrimba nanaba, nanankurri jalija ninji wiykunumba bukamba nanda dungala nangandurri. Nanankardi barri, marda ninjimi dulu wiykunumba nanda dungala waluwa nyuli karu yirlarr. Barriwa.

Mikujiyi Kuluka Yingkana Jibarrina.

27“Mili jangkurr jangayu milidimba narrinya. Narri jingkijba nayinda jangkurr, ‘Mikujiyi kuluka yingkana, jala miku nganyinmirra kayikayi.’ 28Ngala nanijba barri ngayu karungka narrinya mili jangkurranyi. ‘Jaliyi ninji najba yingka jibarri, baki kudanyu ninji nulijba nangangi kulukankanyi nangandu, ngala miku, jaliyi ninji kudanyu nulijba nangangi nani, baki nanda balki. Jaliyi ninji kuluka nangandu, nanda balki, baki jaliyi ninji nulijba nangangi nani barri, baki nanda marda balki. Mikujiyi ningkijba yingka jibarri nani, mikujiyi nulijba nangangi nani, baki miku janinji yabimba balki yaji. 29Ninji najbangka yaji yamiyudinyi. Jaliyi ninji najba yaji, baki nanankardi barri nganyingka mankumanku yabimbikanyi balki yaji, barrinani jala ninji najba yingka jibarri, baki nganyingka mankumanku kulukankanyi nangandu. Jaliyi nganyingka mankumanku nanankanyi balkinyi yajinyi nani barri, jaliyi ninji yabimba nanda balki yaji, baki nanda balki. Jaliyi nganyingka mankumanku nanankanyi jali ninji najba, baki ninji yabimba nanda balki yaji, baki miku ninji jilajba kingkarri nangandurri Kudyurri, ngala janinji jilajba wayka jangurri Yilyurri. Marda nganyingkimi kurrkunba yabimbikurri nanda balki yaji jali ninji najba, baki janinji jilajba kingkarri nangandurri Kudyurri. Barriwa. 30Ninji yabimbaka yaji marniyudinyi. Jaliyi nganyingka mankumanku yabimbikanyi balki yaji nganyinjudinyi marniyudinyi, baki nanda balki. Jaliyi nganyingka mankumanku yabimbikanyi nanda balki yaji, jaliyi ninji yabimba nanda balki yaji, baki miku ninjiyi jilajba kingkarri nangandurri Kudyurri, ngala janinji jilajba wayka jangurri Yilyurri. Marda nganyingkimi kurrkunba yabimbikanyi nanda balki yaji marniyudinyi, baki janinji jilajba kingkarri nangandurri Kudyurri. Barriwa.

31Marda nayinda barri jangkurr yali yanyba wabula barri maykarranyi. ‘Jaliyi nanda maninganja kuluka yingkana nganinyina, baki nanda nawinganja nangangi, yuku nyulu manjijba nangangi maninganja nanganbunanyi. Yuku nyulu wajba nangangi maninganja jangkurranyi najana, baki muningka manjijba nanganbunanyi. Nanda jangkurr najana yanybaka jibarrinyi, miku nyulimi mili nangangi maninganja. Baki yuku barri yingkawanyi kuyuja nanda jibarri nanganginkanyi maninganjanyi. Nani barri yanybaka yuwa nangangi Musiskanyi jaliyi kuluka jibarri yingkana nganinyina. 32Ngala nanijba barri ngayu karungka narrinya mili jangkurranyi. Jaliyi wajbangka nangangi maninganja nanankanyi najanyi nganinyiwanyi baki manjijba nanganbunanyi, ngala nanda jibarri mikukiyanyi kuluka yingkana nganinyina, baki nanda balki. Yanybaka naja, miku nanda jibarri yuwajiwa nangangi maninganja, ngala balki nanda jangkurr najana. Miku nyuliyanyi kuluka yingkana nganinyina, baki nanankardi barri yuwajiwa nanda jibarri nangangi maninganja. Nanangini jibarriwanyi jaliyi nyulu wudumba yingka nawinganja, baki nyulu yabimbaka balki yaji, baki nanda buyingkinyi nawinganja nangangi, nyulu marda yabimbaka balki yaji. Nani barri bula jungku balki, yuwajiwangangi nyulu maninganja nanankanyi waluwiyngkanyi nganiyngkanyi. Barriwa.

33Narri jingkijba barri, yalunjalu karuyi nayinda, “Jala ninji yanyba ngiruka jangkurr, miku yangkalambikanyi, jala ninji ngajaka Kud mankunkanyi nganyi ngiruka jangkurr, baki marda ninjimi yabimba nanda yaji. Jaliyi ninji miku yabimba nanda jala ninji ngajaka Kud mankunkanyi yaji, baki nanda balki, balkimirra.’ Nani barri yalunjalu karuyi. 34-37Ngala nanijba barri ngayu karungka narrinya mili jangkurranyi. Jala ninji nulijba yanybikanyi ngiruka jangkurr, miku yangkalambikanyi, baki mikujiyi ngajaka Kud mankunkanyi nganyi jangkurr. Jaliyi ninji ngajaka Kud nani, baki nanda balki. Nanda nanganginkanyi jangkurranyi Sayidinkanyi. Ngala jala ninji nulijba yanybikanyi ngiruka jangkurr, baki ngawamba yanyba nayi, ‘Yi. Jangayu yabimba nanda yaji.’ Baki yingka jangkurr barrinani nayi, ‘Miku jangayu yabimba nanda yaji.’ Ngawamba nani barri marda ninjimi yanyba ngiruka jangkurr.

38Baki narri jingkijbangka nayinda marda. Yalu yanyba, ‘Jaliyi yingkawanyi linjumba nganyi yami, jabarri marda ninjimi linjumba nangangi yami. Jaliyi nyulu dalyamba nganyi mayi, jabarri marda ninjimi dalyamba nangangi mayi.’ 39Ngala nanijba barri ngayu karungka narrinya mili jangkurranyi. Jaliyi yingkawanyi yabimbaka kiji nganyi, baki mikujiyi daba. Jaliyi yingkawanyi daba nganyi karnkul, baki mikujiyi kurrkunba. Yuku janyulu daba nganyi yingka karnkul marda. 40Jaliyi yingka nulijba kuyunkanyi nganyi danyan, baki wajbakiyi marda nganyingkanyi yingkanyi jumbalanyi. 41Jaliyi ngarrkadabawarranyi karu ninga kuyunkanyi nangangi yaji juju bijal, ngala janyulu muningka jila nganyindu, baki yabimbakiyi nanda jali nyulu karu, ngala milikiyi yabimba. Kuyukiyi nangangi yaji jujumirra. 42Jaliyi yingkawanyi ngajaka ninya yajinyi, baki mikujiyi kilimba nanda yaji nganyindu. Wajbakiyi nanankanyi jali nyulu ngajaka ninya. Nani barri marda narrimi yabimba yaji nangangi. Barriwa.

Maruka Ninji Muwa Yalungi Marda.

43Marda nayinda jangkurr narri jingkijba, ‘Marda ninjimi maruka muwa yalungi nganyingkanyi kandimukuyngka, ngala marda ninjimi ngirra yalunya jala yalu miku nganyinmuku mungkijimuku.’ 44Ngala nanijba barri ngayu karungka narrinya mili jangkurranyi. Marda ninjimi maruka muwa yalungi, nganyingkanyi kandimukuyngka, baki marda ninjimi maruka muwa yalungi, jala yalu miku nganyinmuku mungkijimuku. Baki marda ninjimi maruka muwa yalungi jala yalu ngirra ninya. Marda ninjimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalungi, jala yalu yabimba kiji nganyi. 45Jaliyi ninji jungku nani barri marukankanyi muwa yalungi bukambijuyngka, baki ninji jungku barrinani nyulu jungkuka nganyi Buwakanya kingkarri. Nyulu marukangka muwa yalungi bukambijuyngka. Nyulu yabimbaka kunyba yaji yalungi jala kunybamuku, baki yalungi jala balkimuku. 46Ngala jaliyi ninji maruka muwa ngawamba yalungi jala yalu maruka muwa nganyi, baki wanyingkanyi mardakimi Kudwanyi yabimba kunyba yaji nganyi. Nanamuku balkimuku yalu marda jungkuka nani. Wanyingkanyi mardakimi Kudwanyi yabimba kunyba yaji yalungi. Ngala jaliyi ninji maruka muwa yalungi jala yalu ngirra ninya, baki janyulu mirnarrijba muwa nganyi Kud. 47Jaliyi ninji ngawamba jungku yalundu nganyinmukunyina mungkijimukunyi, baki nanda kuna kunyba. Nani yalu marda jungku nanamuku balkimuku. Yalu marda jungkuka yalunginyina mungkijimukunyina. Ngala jaliyi ninji jungku yalundu jala ninyalu ngirra, yanybikanyi yalungi, baki janyulu mirnarrijba muwa nganyi Kud. 48Nganyi Buwakanya kingkarri, nyulu jungkuka kunyba yurrngumba barri. Miku nyulimi yabimba balki yaji. Miku yingamali balki yaji nyulu yabimbaka. Kunyba nyulu jungkuka yurrngumba barri. Baki narri barri, marda narrimi nulijba jungunkanyi barrinani nyulu. Marda narrimi nulijba yabimbikanyi ngawamba kunyba yaji barrinani nyulu yabimbaka kunyba yaji. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index