Formulaire de recherche

Matthew 13

Muningka Yanybayi Jisus Karnbanyi Yaminyi.

1-2Kamu barri yingijbayi nanda barrawu Jisuswanyi, baki barlba nyuli kula kanjarri. Kajamuku yali jilajba nangandurri baki jungkurrijba nangki Jisus, milidimbiji yalunya. Kudukudu yali jilajba nangandurri, mankunki nangangi jangkurr, walkurra muramuku. Bukamba yalungki ngirringirrimba, baki jululumba yalungki. Nanankardi barri nyuli ngankijba muwardana baki jungku nyuli wilina kanjana. Baki milidimba nyuli yalunya muramuku, ngala nyuli jungku muwardana, ngala yali jungku bijalina. 3Milidimba nyuli yalunya kajanyi jangkurranyi. Muningka nyuli yanyba yalungi, “Manku nganarri. Wudumbayi kudukudu yami nganinyiwanyi barrinani daburrul yami. Janyba nyuli nanda yami jambarri, jardiykunumbikanyi. 4Jawuda yami yirrbayi yubalina, baki wanbiyayi julakimuku. Jarrba yali nanda mama yubalina julakimukunyi. Barriwa. 5Marda jawuda yami yirrbayi didirrina yajina. Walajbayi daburrul karnba, ngala bijal jamba didirrina yajina. 6Mikuyaji landurranyi jardijbayi didirrina yajina, baki janyba nangki. Yajbayi nanda karnba ngardarawanyi, baki janyba nangki. Janyba nangki, mikuyajingangi landurranyi. Barriwa. 7Marda jawuda yami yirrbayi yajina jali jardijba nyilanyila. Walajbayi nanda yami wuju, marda walajbayi nanda nyilanyila, baki munybayi yaji. Jardijbayi juju kingkarri nanda nyilanyila, ngala ngawamba madilijbayi nanda daburrul yami. Mikuwali jardijba nani kingkarri. Munybayi yingkawanyi. Mikuyaji yaminyi nangandu daburrulina. Barriwa. 8Marda mili jawuda yami yirrbayi kunybana jambana. Nanda karnba jardijbayi walkurra. Kudukudu yami nangandu jardijbayi. Yingka karnba yami nangangi kaja bijal, yingka karnba yami nangangi kaja, baki yingka karnba yami nangangi kajamirra.” Barriwa. 9Yanybayi Jisus yalungi, “Jaliyi narri nulijba jingkiykanyi ngaki jangkurr, baki manku narri kudanyu.” Barriwa.

Wanyingkanyi Muningka Yanybayi Jisus Jangkurr.

10Kamu barri yali jilajba nangandurri Jisusyurri nanganginmuku kandimuku. Yilikajba yali Jisus, “Wanyingkanyi ninji muningka yanyba jangkurr yalungi. Wanyingkanyi ninji karu yalunyi nanankanyi jangkurranyi yaminyi.” Nani yali yilikajba Jisus. 11Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Narri jingkijbangka Kud, nyulu marukangka muwa narringi, nyulu lalanbaka narrinya yurrngumba barri. Ngala yingkamukunyi miku yalimi jingkijba Kud, nyulu lalanbawarr. Baki nanankardi muningka ngayu yanyba yalungi, ngayu milidimbiji yalunya. 12Jaliyi nganinyiwanyi bijal jingkijba ngana, baki jangayu mili milidimba ngaki. Jaliyi nyulu kudanyu manku ngaki jangkurr, baki nyulu mili jingkijba yaji ngaki. Ngala jaliyi nyulu miku kudanyu manku ngaki jangkurr, baki nyulu mamanumba nanda ngaki jangkurr. 13Muningka ngayu yanybaka jangkurr yalungi, mikungangi yalimi jingkijba Kud. Miku yalimi jingkijba nanda jala ngayu milidimba yalunya nangangi. Muningka yalu manku ngaki jangkurr, ngala miku yalimi jingkijba ngaki jangkurr.

14Nanda wankalanyi Yayisaya, nyuli yarrijba jangkurr najana Kudkanyi. Duja nangangi jangkurr. Nanganginyi jangkurrwanyi karungka ngambalanya yalungi jala muningka yalu manku ngaki jangkurr. Nayi nyuli yarrijba, ‘Jungku narri kuwardayudi, ngala miku narrimi manku yaji. Jungku narri yamiyudi ngala miku narrimi najba yaji. 15Narri Jumuku, narri jungku jardibirri muwa. Yurlwa narri ngakinkanyi jangkurranyi. Nani narringka makaba narringi kuwarda, baki miku narriyi manku ngaki jangkurr. Miku narriyi najba nanda ngiruka yaji jala ngayu yabimba. Jungku narri nani, baki nanankardi miku nganarrimi jingkijba. Ngala jaliyi narri jingkijba ngaki yaji, jaliyi narri kuyu ngaki jangkurr, baki jangayu manjamanjamba narringi balki yaji. Jangayu janyba narringi balki yaji narrinbunanyi kurdulunanyi.’ Nani barri nyuli yarrijba jangkurr najana Kudkanyi, nanangini wankalawanyi. Yarrijba nyuli nanda jangkurr jali karu Kudwanyi.

16Ngala narri barri, ngakinmuku kandimuku, marda narrimi mirnarrijba muwa, najbangangi narri nanda ngiruka yaji jala ngayu yabimba, baki manku narri ngaki jangkurr. Baki nganarri jingkijba. Nganarri jingkijba nanankanyi jala ngayu yabimba, baki narri kuyu ngaki jangkurr. 17Nayinda jangkurr jala ngayu karu narrinya, duja nayinda jangkurr. Nanamuku jali manjijba Kudwanyi yanybikanyi nangangi jangkurr, baki kajamuku wankalamuku jali kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, nulijba yali naykanyi ngana, baki mankunkanyi ngaki jangkurr. Ngala miku ngana yaliyanyi najba, miku yaliyanyi manku marda ngaki jangkurr. Janyba yalungki waluwa ngaki. Barriwa.”

Yanybayi Jisus Yurlurrmba Jangkurr Karnbanyi Yaminyi.

18Mili yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Manku nganarri. Jangayu mili karu narrinya nanankanyi yaminyi jali muningka ngayu yanyba narringi barrin. Nanda daburrul yami nanda barrinani jangkurr nangangi Kudkanyi. 19Jawuda yami yirrbayi yubalina. Baki nani barri, jawuda yalu manku nangangi jangkurr Kudkanyi, ngala yurlwa yalu nanganginkanyi jangkurranyi. Nanda jala yalu yurlwa, yalu barrinani nanda yubal. Nanda yubal jardibirri, baki mikuwali jardijba mama nanaba. Jarrbayi yami yubalina julakimukunyi. Baki nani barri, yalu jardibirri kurdulu. Nanda jangkurr jala yalu manku, jawurrbangka nanda jangkurr yalunbunanyi Sayidinwanyi. Barriwa. 20-21Jawuda yami yirrbayi didirrina yajina. Baki nani barri, jawudawanyi yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki yalu mirnarrijba muwa. Ngala yingkamuku yalu ngirrwa yalungi, kuyungangi yali nanda jangkurr. Baki miku yalimi mili nulijba nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi. Yalu yingkijbangka nanda jangkurr. Yalu jala yingkijbangka nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, yalu barrinani nanda didirr yaji. Nanda yami jali walajba didirrina yajina, mikuyaji landurranyi. Yuku wankijbayi bijal, ngala yajbayi yaji ngardarawanyi, baki janyba nangki. Nanda karnba wankijba bijal didirrina yajina. Nanda didirr yaji nanda barrinani yalu jala bijal kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Ngala jala yingka ngirrwa yalungi, baki miku yalimi mili nulijba jangkurranyi Kudkanyi. Yingijba yali nangangi jangkurr. Barriwa. 22Jawuda yami yirrbayi yajina jali jardijba nyilanyila. Baki nani barri, jawuda yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Bijal yalu kuyungka nanda jangkurr, ngala kudanyu yalu nulijbangka yingkanyi yajinyi. Nulijbangka yalu kajanyi dungalanyi marda yajinyi. Yalu kuliwijbangka yajinyi kudanyu barri. Yalu jala kuliwijba yajinyi, yalu barrinani nanda jamba jala jardijba nyilanyila. Nanda daburrul yami jardijbayi mardil, mikuyaji yaminyi. Nani barri yalu jala kuliwijbangka yajinyi, ngala miku yalimi nulijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Jardijba yalu mardil kurdulu nangangi Kudkanyi. Barriwa. 23Jawuda yami yirrbayi kunybana jambana. Baki nani barri, jawudawanyi yalu mankuka nangangi jangkurr Kudkanyi. Yalu kuyungka nanda jangkurr, baki yalunya kunymambaka yingkamuku yalu mirnarrijkanyi muwa. Yalu jala kunymambaka yingkamuku, yalu barrinani nanda kunyba jamba. Nanda karnba jali jardijba kunybana jambana, yingka karnba yami nangangi kaja bijal, yingka karnba yami nangangi kaja, baki yingka karnba yami nangangi kajamirra. Nani barri yalu jala kunymamba yingkamuku mirnarrijkanyi muwa. Yingkamuku yalu jungkuka bijal kunyba, yingkamuku yalu jungkuka kunyba, baki yingkamuku yalu jungkuka kunybamirra. Barriwa.”

Muningka Yanybayi Jisus Kujarrayngka Karnbanyi.

24Mili barri yanybayi Jisus yalungi. Muningka nyuli yanyba yalungi, “Jangayu karu narrinya nanankanyi jangkurranyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Janybayi daburrul yami jambana nganinyiwanyi. Janyba nyuli daburrul yami jardiykunumbikanyi mili yami jarrkanyi. 25Kamu barri mungana jali kuluka nanda nganinyi baki bukambiju jali nangandu, baki badajbayi yingka. Ngirra nyuli nanda jali janyba daburrul yami. Nyuliyanyi yabimba balki yaji nangangi. Binanyba nangki mungana, baki yarrijba nyuli yinini yami nananyinawa jambana. Nanda yingka yami miku yaliyi jarrba. Yarrijba nyuli yami jambana, baki binanyba nangki nanganginkurri barndarri. 26Baku barri walajbayi nanda daburrul karnba, baki jardijbayi walkurra yamiyudi. Baki jardijbayi nanda yingka marda nangandu. 27Badajba yali wakiwarrmuku mambukanyi. Bardajba yali nangandurri, baki yanyba yali, ‘Mambuka. Nanda daburrul yami jali ninji janyba jambana, kunyba nanda yami, mikuyaji yingkanyi yaminyi nangandu. Ngala yanka barri jardijbangka yingka karnba nangandu. Yanka barri.’ 28Jananganjayi yalunya mambukawanyi, ‘Yi. Janyba ngayi ngawamba kunyba daburrul yami jambana, ngala yingkawanyi jala ngana ngirra, yiningki nyuli janyba yinini yami jambana.’ Baki ngajaka yali nanda mambuka, ‘Janurru kuna dulaba nanda yingka karnba.’ 29Ngala nyuli jananganja yalunya, ‘Miku. Miku narriyi dulaba. Jilijbawa yaji. Jaliyi narri dulaba nanijba nanda yingka karnba, baki yiningki janarri dulaba kudiya daburrul karnba marda. Jardijbangka yalu malumba jambana. Yiningki walajbawali daburrul karnba, jaliyi narri dulaba nanda yingka nanijba. 30Ngala munyajba janarri daburrul baki nanda yingka karnba. Mili janyulu jardijba barri. Jayalu jardijba malumba nanankurri jalija kunyunyu daburrul yami. Nanamanji barri jangayu karu ngakinmuku wakiwarrmuku, waluku jayalu dulaba nanda yingka karnba, baki nanamunanyi jayalu bakarrijba. Baki yuku barri kamu jayalu wudumba nanda daburrul yami. Jayalu wudumba nanda yami, baki jayalu dalburrijba ngakinyina barrawuna yarriykanyi mama.’ Nani barri jananganjayi yalunya mambukawanyi. Barriwa.”

Muningka Yanybayi Jisus Nukununyi.

31-32Mili barri nyuli milidimba yalunya Jisuswanyi. “Jangayu mili karu narrinya nanankanyi jangkurranyi jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Nanda nukunu yami, yuku nanda bayakarda yami. Janybaka yami jambana nganinyiwanyi. Ngala baku barri walajbangka wuju nukunu. Jardijbangka juju kingkarri, walkurramirra nanda nukunu. Yabimba yalu jabaka nukununa kingkarrinyina bangani julakimukunyi. Nani barri jardijbangka walkurra nanda bayakarda yami. Barriwa.” Nani muningka yanybayi Jisus yalungi. Nanda nukunu yami, jali jardijba, waluku nanda kurdalirri kurnda, ngala baku barri janyulu jardijba wunanybala. Nanda barrinani nayi. Waluku barri ngawamba kujajarra yali kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, yali durrijba nangangi yuwa, ngala baku barri mili yali kuyu nangangi jangkurr, baki mili, baki mili yurrngumba barri. Baku yali jungku kajamuku jali kuyu nangangi jangkurr, wirdikudukudumukunyi. Barriwa.

Muningka Yanybayi Jisus Bululunyi Yajinyi.

33Mili barri nyuli milidimba yalunya nangangi Kudkanyi. “Jangayu mili karu narrinya nanankanyi jangkurranyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Jala yabimbaka damba jibarriwanyi, baki nyulu wudumbaka kaja kandirri baki bijal bululu. Jidimbaka yaji jibarriwanyi, jirdi wabudanyi. Kamu barri bululujbangka nanda damba, walkurramba nangka. Nani barri walkurrambaka nanda damba bijalwanyi bululuwanyi. Barriwa.” Nani muningka yanybayi Jisus yalungi. Nanda kandirri jala bululu yaji kalawunyi, waluku barri nanda bayakarda yaji, ngala kamu barri walkurramba nangka nanda damba. Nanda barrinani nayi. Jalannga jala nganinyi kuyungka jangkurr nangangi Kudkanyi, baki ngawamba bijal nyulu jingkijbangka Kud. Ngala baku barri janyulu jingkijba mili yaji nangangi Kudkanyi, baki janyulu jungku mili ngiruka nangangi. Janyulu mili jingkijba Kud yurrngumba barri, baki janyulu jungku mili ngiruka, baki mili ngiruka nangangi yurrngumba barri. Barriwa.

34Nanamanji barri mikukiyanyi yanyba Jisus yurlurrmba jangkurr yalungi muramukuyngka. Yurrngumba nyuli muningka yanyba jankurr yalungi milidimbikanyi yalunya. 35Nanda wankalanyi barri yanyba nyulu jangkurr nangangi Kudkanyi, baki yarrijba nyuli nanda jangkurr najana Kudkanyi. Nayi barri nanda jangkurr. “Jalija ngayu milidimba yalunya, baki muningka jangayu yanyba yalungi. Miku jangayu yanyba yurlurrmba jangkurr. Muningka jangayu yanyba yalungi. Jangayu milidimba yalunya buyingkiyngkanyi yajinyi, jala miku yaliyanyi jingkijba yingkamukunyi jali yalu jungku wabula.” Nani barri yarrijbayi wankalawanyi. Duja nangangi jangkurr. Muningka barri yanybayi Jisus yalungi. Barriwa.

Yanybayi Jisus Yurlurrmba Jangkurr Kujarrayngka Karnbanyi.

36Kamu barri barlbayi Jisus yalunbunanyi muramukunanyi, baki ngankijba nyuli barrawuna. Jilajba yali kandimuku Jisuskanyi nangandurri, baki yanyba yali, “Miku nurrimi jingkijba nanda jangkurr jali ninji muningka yanyba barrin. Miku nurrimi jingkijba nanda jangkurr nganyi daburrulanyi marda nanankanyi yingkanyi karnbanyi. Karukiyi nurrunya yurrngumba nanankanyi jangkurranyi, ngambala jingkiykanyi.”

37Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Jangayu karu narrinya. Nanda nganinyi jali janyba daburrul yami jambana, nyulu barrinani ngayu Buwanya Bukambijuyngka. 38Baki nanda jamba jala jardijba karnba nanaba, nanda jamba barrinani bukamba yaji wandijiyana. Nanda kunyba daburrul yami, nanda barrinani nganinyimuku baki jibarrimuku jala yalu durrijba nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki nanda balki yami jali janyba yingkawanyi, nanda barrinani nanamuku jala durrijba nangangi jangkurr Sayidinkanyi. 39Nanda nganinyi jali nangka binanyba, jali janyba nanda balki yami, nyulu barrinani nanda mambuka wuwarranyi, Sayidin. Nanamanji barri jali yalu karlba nanda karnba kunyunyuyudi yamiyudi, nanda barrinani nanamanji jalija bukamba nayinda yaji Kudwanyi. Baki nanamuku wakiwarrmuku jali yalu karlba nanda karnba, yalu barrinani Yanjilmuku jala waki nangangi Kudkanyi. 40Wudumba yali nanda balki karnba wakiwarrmukunyi, baki bakarrijba yali janguna. Baki nani barri baku barri jalija bukamba nayinda yaji Kudwanyi. 41Nanamanji barri ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangayu manjijba ngakinmuku Yanjilmuku. Jayalu badajba yalundurri wudumbiji bukambiju yalunya jala yalu jungku balki nangangi Kudkanyi. Nanamuku jala yalu yabimba balki yaji, baki nanamuku jala yalunjalu yabimba yingkamuku yabimbikanyi balki yaji, jayalunjalu wudumba bukambiju wandijiyana Yanjilmukunyi. 42Jayalunjalu marrimba, baki jayalunya janyba walkurrayngkurri jangurri, Yilyurri. Nanaba barri jayalu ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi jali yalu yabimba. Kudanyu jayalu balkijba muwa, baki muningka jayalungka waka kudanyu barri. 43Ngala nanamuku jali yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jali durrijba nangangi jangkurr, jayalu jungku kingkarri lalijina. Jayalu jungku kingkarri ngalindu, Kudnyina. Kudanyu jayalu mirnarrijba muwa, jungkungangi jayalu kingkarri lalijina yurrngumba barri. Narri jala mankuka nayi jangkurr, marda narringkimi mankumanku, yanka narri jungku nangangi Kudkanyi. Barriwa.”

Muningka Yanybayi Jisus Dungalanyi Jambana.

44“Mili barri jangayu karu narrinya nangangi Kudkanyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Kurrijbayi jamba nganinyiwanyi, baki wakaramba nyuli kaja dungala kalawuyngkurru. Wakaramba nyuli nanda kaja dungala kalawuyngkurru jambana, ngala miku nanda nangangi jamba, ngala nanda yingkanyi nganiyngkanyi nangangi jamba. Baki mankumanku nangki nanda nganinyi jali wakaramba nanda kaja dungala jambana. Mankumanku nangki, ‘Jangayu wudumba nanda jamba dungalana. Jalija nanda ngaki jamba, baki nanda kaja dungala jambana, nanda ngaki dungala marda.’ Barriwa. Mili nyuli makaba nanda dungala jambana, baki wijba nyuli nanganginkurri barndarri. Wudumba nyuli bukamba nangangi yaji, baki wajbayi yingka nanankanyi yajinyi wudumbikanyi dungala. Kuyu nyuli nanda dungala nangandurri jala nanda nangangi jamba dungalayudi. Wajba nyuli nanda yingka dungalanyi, baki wudumba nyuli nanda jamba nanganginmirra. Baki nanda kaja dungala jambana, nanda nanganginmirra dungala marda, jungkukangangi nanganginyina jambana. Barriwa.”

Muningka Yanybayi Jisus Yarramanyi.

45-46“Mili barri jangayu karu narrinya nangangi Kudkanyi jala lalanba narrinya. Muningka jangayu yanyba narringi. Najbayi kunyba yarrama nganinyiwanyi. Kunybamirra nanda yarrama, ngala nanda yingkanyi, nanda yarrama nangangi. Ngala nulijba nyuli nanankanyi kunybanyi yarramanyi, ngala mikuyaji dungalanyi nangandu wudumbikanyi nanda yarrama. Ngala wudumbayi bukamba nangangi yaji nganinyiwanyi. Wudumbayi nangangi wuni baki ngubungu, marda jalyu junu, baki wajbayi yingka nanankanyi yajinyi, nyulu wudumbikanyi dungala. Nani barri nyuli wudumba kaja dungala, baki wijba nyuli nangandurri, mambukarri nanankanyi kunybanyi yarramanyi. Wajba nyuli mambuka dungalanyi, baki wudumba nyuli nanda yarrama. Nanda nanganginmirra yarrama, baki kudanyu barri nyuli mirnarrijba muwa. Barriwa.” Nanda jangkurr nganiyngkanyi jali wakaramba kaja dungala jambana, jali nulijba nanankanyi dungalanyi nanganginkanyimirra, baki nanda jangkurr nganiyngkanyi jali wakaramba kunyba yarrama, jali nulijba yarramanyi nanganginkanyimirra, yanyba bula nanankujarra jangkurrwuya nanamannga. Marda narrimi nulijba nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya. Marda narrimi kudanyu nulijba nangangi nani. Mardakimi nayinda jirrinyi narringi, nyulu lalanbikanyi narrinya Kudwanyi. Mardakimi miku yingka yaji jirrinyi narringi. Marda narrimi kudanyu nulijba nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya.”

Muningka Yanybayi Jisus Kakunyi Badijana.

47Mili barri yanybayi Jisus yalungi. “Mili jangayu karu narrinya nangangi Kudkanyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Kudiyawanyi nganinyiwanyi yalili wajarrijba kaku, bakili wajba yingka kakunyi wudumbikanyi yalu dungala. Barlba yali kanjana muwardana, baki janyba yali badija kanjana. Walkurra nanda badija, baki wakaramba yali kaja kaku, yinini yinini kaku. 48Jali walbinyi nanda badija, baki wililijba yali badija waykalinya wabudananyi. Wudumba yali kaku badijananyi. Kudiya kaku jali kunyba jarrkanyi, yali yarrijba bindawarrana, ngala kudiya kaku jali balki jarrkanyi, muningka yali janyba wabudarri. 49Nanda jangkurr wudumbikanyi kaku, nanda barrinani nanamanji baku barri jalija bukamba yaji Kudwanyi. Nanda kaku, yinini yinini kaku, yalu jungku barrinani nganinyimuku baki jibarrimuku. Kudiya kaku kunyba jarrkanyi, ngala kudiya balki jarrkanyi. Baki nani barri, kudiya yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, ngala kudiya yalu jungku balki nangangi Kudkanyi. Nanamuku wajarrijbawarrmuku, yalu barrinani Yanjilmuku. Nanamanji barri jalija bukamba yaji Kudwanyi, baki janyulu manjijba yalunya Yanjilmuku, baki jayalunjalu wudumba jala yalu jungku balki nangangi Kudkanyi. Jayalunjalu dulaba yalunbunanyi kunybamukunanyi, 50baki janybaja walkurrayngkurri jangurri Yilyurri. Nanaba jayalu ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi jali yalu yabimba. Kudanyu jayalu balkijba muwa, marda jayalungka waka kudanyu. Barriwa.” Nani barri milidimbayi yalunya Jisuswanyi. Nani nyuli milidimba yalunya nanganginmuku kandimuku.

51Ngajaka nyuli yalunya, “Jingkijba kuna narri nanda jali ngayu karu narrinya. Jingkijba kuna narri ngaki jangkurr.” Jananganja yali, “Yi. Nurru jingkijbangka nayinda nganyi jangkurr.” 52Baki yanybayi Jisus yalungi, “Jaliyi narri jingkijba ngaki jangkurr nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya, jaliyi narri kuyu ngaki jangkurr nangangi, baki marda narrimi milidimba yalunya yingkamuku nanankanyi nanamannga jangkurranyi. Marda narrimi mankuwa nanda jangkurr najana Kudkanyi, nanda jangkurr jali yarrijba wankalamukunyi. Marda narrimi mankuwa nanankanyi wankalanyi jangkurranyi Kudkanyi, baki milidimba yalunya ngakinkanyi buyingkiyngkanyi jangkurranyi marda. Barriwa.” Nani barri muningka yanybayi Jisus yinini yinini jangkurr yalungi milidimbikanyi yalunya.

Yurlwa Yali Jisuskanyi Nanganginmuku Mungkijimuku.

53Jali nyulu yanyba Jisus bukamba nanda jangkurr yalungi, baki barlba yali nanamunanyi yajinanyi, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. 54Barlba yali bayungu baki wanbiya yali nanganginyina yajina Jisuskanyi. Ngankijbayi Jisus jurjina, baki nyuli milidimba yalunya nanganginmuku mungkijimuku. Jali yalu manku nangangi jangkurr Jisuskanyi, baki manmala yali. Manmala yali, baki yanyba yalungki, “Yanka nyuli jingkijba nanda jangkurr. Yanka nyuli jingkijba milidimbikanyi marda kunymambikanyi yalunya. 55Miku nyulu mambuka. Muningka nyulu jungkuka barrinani ngambala. Miku nyulimi mambuka milidimbikanyi yaji. Muningka nyulu jandanyi nangangi jalili nyulu yabimba barrawu wabula. Nyulu kulunganja nangangi Marikanyi. Baki kaja bababanyamba nyulu yalunya nayiba, Jayims baki Jusib, Sayimin baki Judas. 56Marda jibarrimuku bababanyamba nyulu yalunya, yalu jungkuka nanganginyina yajina marda. Miku nyulimi mambuka, ngala yanka nyuli jingkijba milidimbikanyi ngambalanya.” 57Nani barri yalungki yanyba. Miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr mungkijimukunyi nanganginyina yajina. Yurlwa yali nanganginkanyi jangkurranyi. Yanybayi Jisus yalungi, “Nanda jala yanybaka jangkurr nangangi Kudkanyi, nyulu jilalajbangka lukuluku. Nyulu yanymimbaka jangkurr nanaba yajina yalungi Kudkanyi, baki yalu kuyungka nanda nangangi jangkurr. Ngala jala nyulu jungkuka nanganginyina yajina, jala nyulu yanybaka jangkurr nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka, baki miku yalimi kuyu nangangi jangkurr. Yalu yurlwangka nangangi nanganginkanyi jangkurranyi. Baki nani barri narri marda, narri ngakinmuku mungkijimuku, ngakinmuku bababanyamba ngayu narrinya, ngala miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Nganarri jingkijba yurrngumba wabulinyi, ngala narri yurlwangka ngaki ngakinkanyi jangkurranyi. Barriwa.” 58Baki miku nyuliyanyi yabimba kaja ngiruka yaji nanaba nanganginyina yajina. Ngawamba kujajarra nyuli kunymamba yalunya, mikungangi yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index