Formulaire de recherche

Matthew 12:50

50Nanda jala durrijbangka nangangi jangkurr ngakinkanyi Buwakaya Kingkarri, nanda jala yabimbaka nanda yaji jala nyulu nulijba nangangi yabimbikanyi, nyulu barrinani nanda bababanyamba ngayu nangangi. Nyulu barrinani ngaki ngardanganja.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index