Formulaire de recherche

Matthew 10:42

42Ngayu yanybaka duja jangkurr narringi. Jaliyi ninji yabimba kunyba yaji nangangi jalili nyulu durrijba ngaki jangkurr yurrngumba, baki nanda kunyba. Jaliyi ninji yabimba bijal yaji nangangi, ninji wajba nanda durrijbawarr wabudanyi ngaraykanyi, baki nanda kunyba. Jaliyi ninji wajba nanda wabudanyi, nyulungangi ngaki durrijbawarr, baki jangayu yabimba kunyba yaji nganyi.” Barriwa. Nani barri yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index