Formulaire de recherche

John 5:7

7Jananganjayi nganinyiwanyi, “Mambuka. Miku yingka nayiba ngakindu yarriykanyi ngana kalawuyngkurru wabudana. Jali bulbulmba nanda wabuda, yingka nyuli ngankijba wabudana waluwa ngaki. Miku ngayiyi jilajba dulu. Yingka nyuli ngankijba wabudana ngala ngayu jilijba walajba. Yurrngumba yingka ngaki ngankijbayi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index