Formulaire de recherche

John 12:48

48Nanda jala miku durrijba ngaki jangkurr, yingkamukunyi jayalu jingkijba nanda, miku nyulimi jungku kunyba Kudkanyi. Jayalu jingkijba nanda, miku nyulimi durrijba ngaki jangkurr, jungkuka nyulu balki, jungkuka nyulu balkina nanganginyina yuwana Sayidinkanyi. Baki miku janyulu wanka jungku mili Kudnyina. Yingkamukunyi jayalu jingkijba nani nanankanyi, miku jala durrijba ngaki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index