Formulaire de recherche

Hebrews 7:6

6Yingkamukunyi yalunjalili wajba mambukamuku jurjkanyi kudiyayngka yajinyi barrinani wajbayi Malkisadik kudiyayngka yajinyi Yabrayamwanyi. Nanda Malkisadik, miku nyuli Libayi, ngala wajbayi Malkisadik yajinyi Yabrayamwanyi, nanankanyi yajinyi jali nyulu wudumba yalunbunanyi ngurranyimukunanyi. Wajbayi Malkisadik yajinyi Yabrayamwanyi, baki yanybayi Malkisadik mududu nangangi Kudkanyi nangangi Yabrayamkanyi. Ngajaka nyuli Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji nangangi Yabrayamkanyi. Yabrayam, nyuli walkurra nganinyi nangangi Kudkanyi, jali yanyba Kud jangkurr nangangi miku nangkiyi yangkalamba. Nani barri Yabrayam nyuli walkurra nganinyi nangangi Kudkanyi, ngala yanybayi Malkisadik mududu nangangi Kudkanyi nangangi Yabrayamkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index