Formulaire de recherche

Galatians 4

1Muningka ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Nanda yuwa Rumankanyi yanybaka nayi, “Nanda malbu jirdi kajanyi jambanyi, jirdi kajanyi yajinyi, yuku nyulu yanyba, ‘Jangayu wajba ngaki jandanyi bukamba ngakinkanyi jambanyi marda yajinyi. Jangayu wajba ngaki jandanyi bukamba ngakinkanyi yajinyi, ngala yuwajiwa nyulu juka. Nanankardi jangayu yarrijba nganinyi lalanbikanyi nayinda jamba baki yaji ngakinkanyi jukanyi. Baku jalija ngaki jandanyi jardijba walkurra nganinyi, yuku nanamanja janyulu lalanba yaji nyuluma, ngala jilijbawa, nyulu juka.’ Nani barri yuku nyulu yanyba malbu jirdi kajanyi yajinyi.” Jala nanda jandanyi yuwajiwa juka, baki nanda yingka nganinyi, nanda lalanbawarr yajinyi, nyulu mambuka nanankanyi jukanyi. Mikukimi jukawanyi wudumba buluki dungalana, lalanbawarrngangi nyulu mambuka nanankanyi jukanyi marda nanganginkanyi dungalanyi. Nanda juka, nyulu barrinani wakiwarr nanankanyi lalanbawarrayngka. 2Ngala nyulu yuwajiwa juka, baki yarrijbangka yingka malbuwanyi lalanbikanyi nanda juka, marda nangangi yaji, ngala baku barri, jala nyulu jardijba walkurra nganinyi baki mikukimi yingkawanyi lalanba nangangi yaji. Nyulu barri mambuka nanganginkanyi yajinyi, jali wajba nijanganjinyiwanyi ngala yuwajiwa wanka jungkuka nanda malbu. Barriwa. 3Baki ngambala barri, wabula waluwa ngambala jungkuyi jandanyimuku nangangi Kudkanyi, nanamanji barri ngambali barrinani nanda juka jali yingka mambuka nangangi. Nanamuku yijanmuku, jujijbawarr, wabula yali walkurra mambuka ngambalangi. Yabimbayi ngambala ngawamba nanda yaji jali karu ngambalanya yijanwanyi. Miku ngambaliyi yabimba yaji, jali yalu miku nulijba ngambalangi yabimbikanyi yaji. Yalu ngambalangi mambuka nanamuku yijanmuku. Ngambala wakiwarr yalungi. 4Ngala yanybayi Kud, “Yuku barri. Barriwa jangayu manjijba ngaki jandanyi wayka jambarri.” Baki manjijba nyuli nangangi jandanyi. Yarrijbayi Kudwanyi wurrumbarra, niji Mari. Manjijba nyuli nangangi Kunyba Ngarndu nangandurri, baki baku barri birnandaba nangki bardardanyi jukanyi, niji nangangi Jisus. Nyuli jandanyi nangangi Kudkanyi. Ngala nyuli juka, baki kujanya nangangi nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Kujanya Jisuskanyi ngala nyuli juka. 5Nani barri manjijbayi Jisus Kudwanyi marrimbiji ngambalanya Krisjinmuku mardarda. Baki nyulu bababanyamba ngambalanya kuyu Jisus Krayiswanyi. Nanankardi ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi baki nani barri, mikukimi nanda yuwa Musiskanyi mili kujanya ngambalangi. Miku.

6Jala ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, baki Kud nyulu ngambalangi Buwakanya. Nyuli yawumba nangangi Kunyba Ngarndu ngambalandu kurduluna, baki nanankardi, jala ngambala yanyba nangangi Kudkanyi, ngambala yanybaka nangangi, “Ninji nurrungi Buwakanya. Buwakanya ninji nurrungi.” Nani ngambala yanyba. Nanangini Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, nyulu karungka ngambalanya Kudkanyi, nyulu ngambalangi Buwakanya. 7Baki nanankardi barri, mikukimi nanda yuwa Musiskanyi mili kujanya ngambalangi. Miku. Ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Karu ngayi narrinya nanankanyi malbunyi, jali wajba nangangi jandanyi nanganginkanyi jambanyi marda yajinyi, baki nani barri nanamannga nyulu wajbangka ngambalanya kajanyi kunybanyi yajinyi Kudwanyi. Nyulu wajbangka ngambalanya kunybanyi yajinyi, ngambalangangi nanganginmuku jandanyimuku.

8Wabula barri, waluwa narri kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, nanamanji barri, miku narriyanyi jingkijba Kud, ngala nanamuku yijanmuku, yalu narringi mambukamuku. Nanamuku yijanmuku, miku yalu duja Kud, ngala yali narringi mambukamuku. 9Ngala nanijba barri, narri jingkijbangka Kud, nyulu marda narringi Kud. Ngala miku. Marda ngayiyanyi yanyba nayi. Nyulu jingkijbangka narrinya Kudwanyi, nyulu yabimbaka narrinya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Nyulu yarrijbangka narrinya nanganginmirra jandanyimuku. Ngala wanyingkanyi narri nulijbangka narringka yangkalambikanyi nanganbunanyi Kudnanyi. Wanyingkanyi narri nulijbangka durriykanyi nanda wankalanyi yuwa Musiskanyi. Miku narriyanyi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi wabula, jali narri durrijba narringi wankalanyi yuwa yijankanyi, baki miku narrimi jungku yurlurrmba nangangi nanijba jala narri durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Wabula narri wakiwarr nanankanyi yuwanyi yijankanyi, ngala nanijba narri nulijba wakiwarrayngka nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Mikukimi yuwawanyi yijankanyi yabimba narrinya jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi, baki mikukimi yuwawanyi Musiskanyi yabimba narrinya jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku. Ngawamba narri jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jala narri durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. 10Narringka yangkalamba nanamunanyi buyingkinyinanyi yuwanyi, baki narri durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Nanijba narrili yabimba wangarr nanankanyi yuwanyi. Ngamu narri jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi jala narri yabimba nanda kaja wangarr yalungi Jumukuyngka, ngala miku. Miku narrimi jungku yurlurrmba nangangi nani. 11Ngindu ngayu muwa narringi. Kudanyu barri ngayi waki, jali ngayu milidimba narrinya nangangi Jisus Krayiskanyi. Nanamanji barri narri kuyu ngaki jangkurr, ngala janarri kuna miku mankuwa nanda jangkurr yurrngumba. Muningka kuna ngayi milidimba narrinya. Nanijba kuna narri yurlwa ngakinkanyi jangkurranyi. Barriwa.

12Kudanyu ngayu yililikajba narrinya, janarri jungku barrinani ngayu. Ngayu Ju, baki wabula, ngayi nulijba jungunkanyi yurlurrmba Kudkanyi. Ngala nanda yuwa Musiskanyi kujanya ngaki. Wajbayi ngana kujayu durriykanyi nanda yuwa. Waluwa barri, nanda yuwa kujayu ngakinyi, ngala nanijba barri, barriwa bukamba nanda yuwa ngaki, janyba nangki bukamba. Ngala ngayi kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nanijba barri, ngayu jungkuka kunybana yuwana nanganginyina. Nanda kujayu, bukamba ngayi. Narri barrinani ngayu. Wabula, narringki yangkalamba narringinanyi wankalananyi yuwananyi, baki ngayu marda yangkalamba ngaki nurrunginanyi wankalananyi yuwananyi Jukanyi. Barriwa. Miku narriya yabimba balki yaji ngaki, ngala jungkuyi narri kunyba ngaki yurrngumba, ngala ngayi jungku narrindu. 13Mankuwa kuna narri, jali ngayu jalannga karu narrinya nanganginkanyi jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. Nanamanji ngayu lunji barri. Jungku ngayi narrindu, lunjingangi ngayi, baki milidimba ngayi narrinya, jali ngayu jungku narringinyina barndana. Miku narriyanyi yabimba balki yaji ngaki, ngala nganarri kandimba. 14Kudanyu ngayi lunji, ngala miku nganarriyanyi jakajba narringinbunanyi yajinanyi. Kudanyu nganarri lalanba, jali ngayu lunji narrindu. Ngayu jingkijbangka narrinya. Jalimi badajba yanjil Kudkanyi kingkarrinya narrindurri, baki kudanyu narrimi kandimba nanda yanjil. Jalimi badajba Jisus Krayis kingkarrinya narrindurri, baki kudanyu narrimi kandimba nanda. Nani barri nganarri kandimba. Nganarri lalanba jali ngayu lunji narrindu kudanyu. 15Nanamanji narri mirnarrijba muwa ngaki. Kudanyu narri mirnarrijba muwa ngaki. Jaliyanyi ngayu jungku balkiyudi yamiyudi, baki narriyanyi dulaba narringi yami baki yawumbayi ngakinyina kulajina, baki mili ngayu naykurri, baki mili ngayu milidimbikanyi narrinya. Nani narriyanyi yabimba kunyba yaji ngaki nanamanji. Ngala wanyingkanyi narri miku mirnarrijba muwa ngaki nanijba barri. Wanyingkanyi barri. 16Milidimba ngayi narrinya duja jangkurranyi, ngala nanijba barri yiningki narri miku nulijba kuyunkanyi nanda duja jangkurr. Yiningki narringki yangkalamba ngakinbunanyi marda, nanankanyingangi duja jangkurranyi jali ngayu milidimba narrinya. Yiningki miku narrimi kandimuku ngaki mili. Barriwa.

17Nanamuku jala milidimba narrinya jungunkanyi yuwana Musiskanyi, yalu balki milidimbawarrmuku. Nulijba yalu narringi kandimbikanyi yalunya, ngala miku yalimi nulijba yabimbikanyi kunyba yaji narringi. Miku. Nulijba yalu narringi mamanumbikanyi ngana. Jalija nganarri mamanumba, baki janarri mamanumba nanda jangkurr jali ngayu milidimba narrinya. Janarri mankuwa ngawamba yalungi jangkurr, baki janarri mirnarrijba muwa ngawamba yalungi. Janarri kandimba yalunya balkimuku milidimbawarrmuku. 18Jaliyi narri nulijba kandimbikanyi yingka nganinyi, baki nanda kunyba. Ngala marda narrimi kandimba ngawamba nanda jala nulijba yabimbikanyi kunyba yaji narringi. Nayi jangkurr jungkuja duja yurrngumba. Jala ngayu jungku narrindu, baki jala ngayu miku narrindu, yurrngumba nayi jungkuja duja jangkurr narringi. 19Ngakinmuku kandimuku. Maruka ngayu muwa narringi kudanyu. Maruka ngayu muwa narringi, barrinani marukangka muwa jibarri nanganginkanyi bardardanyi. Nulijba ngayu narringi jungunkanyi ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi, jungunkanyi mili ngiruka, baki mili ngiruka nangangi yurrngumba. Nulijba ngayu narringi jungunkanyi ngirukamirra nangangi Jisus Krayiskanyi, durriykanyi nangangi jangkurr yurlurrmba. 20Nulijba ngayu jilaykanyi narrindurri. Kudanyu ngayu nulijba yidambikanyi narrinya, jungunkanyi narrindu barndana. Nulijba ngayu yanybikanyi narringi, jingkiykanyi narrinya yanka narri jungku nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngirukijba ngayu muwa narringi. Wanyimba jangayu narrinya, wanyingkanyi narri kuyu nanda balki jangkurr. Barriwa.

21Kudiya narri nulijba, durriykanyi nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Marda narringkimi waluku mankumanku nanankanyi yuwanyi. Marda narrimi kudanyu jingkijba nanda yuwa. Mankukiyi ngaki jangkurr, ngala ngayu muningka karu narrinya nanankanyi yuwanyi. 22-23Nanda wankalanyi niji Yabrayam, kujarra nangangi jandanyiwuya jukawuya. Nanda lirrka jandanyi nangangi, ngardanganja nangangi, miku nyuliyanyi maninganja nangangi Yabrayamkanyi, ngala nyuli wakiwarr jibarri nangangi Yabrayamkanyi. Niji nangangi Yakarr. Kulukayi Yabrayam nangandu wakiwarranyina, baki baku barri birnandaba nangki jibarri jukanyi. Nanda nangangi juka, nyuli lirrka jandanyi nangangi Yabrayamkanyi. Ngala baku barri juju, nanda maninganja nangangi Yabrayamkanyi, niji Sara, birnandaba nangki bardardanyi marda. Birnandaba nangki jukanyi, yabimbayingangi ngiruka yaji nangangi Kudwanyi. Nanda Yabrayam, ngala nyuli malbumirra, baki nangangi maninganja nyuli bardibardimirra, ngala yabimbayi ngiruka yaji bulangi Kudwanyi, baki birnandaba nangki Sara bardardanyi. Waluwa yanybayi Kud jangkurr miku yangkalambikanyi, janangka birnandaba Sara bardardanyi, baki duja nangangi jangkurr. Juju bayngkani nangki birnandaba bardardanyi. Nanda juka nyuli burrandinyi jandanyi nangangi Yabrayamkanyi. Barriwa. 24Muningka jangayu karu narrinya yingkanyi jangkurranyi. Nanankujarra jibarriwuya, bula barrinani kujarra jangkurr nangangi Kudkanyi, miku yangkalambikanyi. Nanda jibarri wakiwarr, nyuli barrinani nanda yuwa jali yanyba Kud nangangi Musiskanyi. Nyuli barrinani nanda yuwa jali yanyba Kud yundu kulawirana niji Sinayi, nananyina walkurranyina yajina Yarabiya. Nanda jibarri Yakarr, nyuli wakiwarr, baki nanankardi nangangi kulunganja, nyuli wakiwarr marda. 25Nanda jibarri Yakarr, baki nanganginmuku kulunganjamuku, juju bayngkani nangandu, yalu barrinani Jumuku, jala jungku nananyina yajina Jirusalim. Nanamuku Jumuku yali jungku wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Yali wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi wajba jali Musis Kudwanyi, ngala jungkuyi Musis yundu kulawirana niji Sinayi. Nanda jibarri Yakarr, nyuli wakiwarr nangangi Yabrayamkanyi, baki nani barri nanamuku Jumuku yalu wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. 26Ngala yingka yaji, nanamannga niji Jirusalim, nanaba kingkarri lalijina. Nanda nangangi yaji Kudkanyi. Nanda yingka yaji lalijina, barrinani nanda maninganja nangangi Yabrayamkanyi niji Sara. Nanda bardibardi Sara, miku nyuliyanyi wakiwarr, nyuli maninganja nangangi Yabrayamkanyi. Baki ngambala Krisjinmuku, ngambala barrinani nanganginmuku kukulimba nyulu, juju bayngkani nangandu. Miku nyuliyanyi wakiwarr, nanda bardibardi, baki nangangi kulunganja, miku nyuliyanyi wakiwarr marda. Baki ngambala marda, miku ngambalimi wakiwarrmuku nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. 27Nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka nayi, “Nanda jibarri jali yurrngumba jungku nawinganjayudi, mikuyaji kulunganjanyi nangangi, baki nanankardi nyuli mirnarrijba muwa. Ngala yingka jibarri, nyuli kulunganjayudi, ngala manjijbayi nanda jibarri nanganginyi nawinganjawanyi. Baku barri janyulu wudumba kajamuku kulunganjamuku juju barri bayngkani nangandu. Nanankardi barri nanda jibarri nawinganjayudi marda nyulimi kudanyu mirnarrijba muwa. Barriwa.

28Manku narri ngaki jangkurr, narri ngaki bababanyamba ngayu narrinya. Nanda juka Yayisak, nyuli kulunganja nangangi Saranyi. Birnandaba nangki Sara bardardanyi, yanybayingangi Kud Yabrayamkanyi. Yanyba nyuli nanda jangkurr miku nangkiyi yangkalamba. Baki nani barri bukambiju ngambala Krisjinmuku, ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Ngambala nanganginmuku jandanyimuku, nanankardi barri nanamannga jangkurranyi yanyba jali Kud Yabrayamkanyi, nanda jangkurr miku nangki yangkalamba. Barriwa. 29Nanda bardibardi Sara, nangki birnandaba bardardanyi, nanankardingangi nyuli Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Ngala nanangini kulunganjawanyi wakiwarrayngka, nyuli yabimba kiji nangangi, kulunganjanyi Sarakanyi. Yabimba nyuli kaja kiji nanganginkanyi bababanyamba nyulu. Baki nani barri nanamukunyi jala miku jandanyimuku nangangi Kudkanyi, yalu yabimbaka kiji ngambalangi Krisjinmukuyngka jala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Kaja kiji yalu yabimbaka ngambalangi. 30Ngala ngambala jingkijba nanda jangkurr Kudkanyi nanganginyina najana. Nanda jangkurr yanybaka, “Manjijbakiyi nanda jibarri wakiwarr, marda nangangi kulunganja. Manjijbakiyi bulanya, mikungangi nyuliyi wudumba kaja yaji nangangi jukawanyi nijanganjiyngkanyi. Jalija nangka janyba nangangi nijanganjinyi, baki miku nyuliyi wudumba nangangi yaji, nanganginkanyi ngabayidiyngka yajinyi, jukawanyi. Nanankardi manjijbakiyi bulanya. Ngala nanangini kulunganjawanyi Sarakanyi, ngala janyulu nyulu wudumba nijanganjiyngkanyi yaji, nanganginkanyi ngabayidiyngka yajinyi.” Barriwa. Nani barri yanybaka jangkurr najana Kudkanyi. 31Miku ngambalimi barrinani kulunganja nanankanyi jibarrinyi wakiwarrayngka. Miku ngambalimi wakiwarr nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Miku ngambalimi wakiwarr yingkanyi Kudkanyi, jala miku duja Kud. Ngala ngambala barrinani kulunganjamuku nanankanyi duja maninganjanyi. Ngambala nanganginmuku jandanyimuku nanankanyi jala duja Kud. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index