Formulaire de recherche

Acts 27:4

4Barlba nurri Sayidunanyi, baki jila nurri mili langki kanjana. Warrmbayi yunkurr kudanyu bayunguna, baki karriya lukulukumbayi waya wilina waliyanguna, ngala nyuli bijal karnangurrina yajina. Jilajba nurri langki, karriya nananyina waliyanguna, niji Sayibris. Kangandijba nurri waliyanguna, baki jila nurri bayungu, langkiya waliyanguna.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index