Formulaire de recherche

2 Timothy 2:4

4Mankuwakiyi nanda yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Jungkukiyi kunyba nanganginyina yuwana yurrngumba. Mikujiyi yabimba nanda jala balki nanganginyina yuwana. Durrijbakiyi nangangi yuwa yurlurrmba, baki janyulu mirnarrijba muwa nganyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index