Življenje z Jezusom

Langue: Slovenščina

Version Information

Življenje z Jezusom – Nova zaveza v sodobnem jeziku (ŽJ)

"Življenje z Jezusom" je pilotski projekt priprave novozaveznih besedil v sodobnem jeziku. Z njim želimo Sveto pismo približati vsem, ki jim je starodavna biblična govorica tuja.

Besedila nastajajo v sodelovanju med Svetopisemsko družbo Slovenije in Skupnostjo katoliške mladine (SKAM).

Gre za poskusno oziroma "pilotsko" izdajo novozaveznih besedil, ki se jim vsako leto pridružujejo nove knjige.

Več informacij dobite na posebni spletni strani: zivo.svetopismo.si

Life with Jesus – New Testament in Contemporary Language (ŽJ)

"Life with Jesus" is a pilot project of preparing the New Testament texts in contemporary language. Its purpose is to bring the Scriptures closer to all who are not familiar with ancient biblical idioms. 

The texts are prepared in cooperation between the Bible Society of Slovenia and the Community of Catholic Youth (SKAM).

This is a trial or "pilot" edition of New Testament texts, with new books added every year.

For more information see the dedicated website: zivo.svetopismo.si

Informations concernant les copyrights

© 2012–2015 Društvo Svetopisemska družba Slovenije / © 2012–2015 Bible Society of Slovenia