Chráskov prevod

Langue: Slovenščina

Version Information

Prevod Svetega pisma, ki ga je za Britansko in inozemsko biblično družbo opravil protestantski misijonar Antonin Chráska. Izšel je leta 1914. Pri nastajanju besedila so sodelovali nekateri znani slovenski književniki. Kljub staremu jeziku še vedno mnoge preseneča z lepoto izraza in z izjemno natančnostjo prevajanja izvirnika, zato so ga prevajalci SSP vzeli za enega svojih zgledov.

Leta 2014, ob stoletnici izida, je Svetopisemska družba Slovenije pripravila to pravopisno prenovljeno izdajo, v kateri so odpravljene nekatere očitne tiskarske in uredniške napake, posodobljen je zapis nekaterih zastarelih besed, pesniška besedila pa so oblikovana kot poezija. Leta 2017, ko je besedilo izšlo v knjižni obliki, so bile dodane še reference.

Več informacij: https://chraskovo.svetopismo.si

Bible translation prepared by protestant missionary Antonin Chráska for the British and Foreign Bible Society. It was published in 1914. The process of its preparation involved some well-known Slovenian writers. Despite dated language it still surprises many with the beauty of expression and with exceptional accuracy of translating the original, so that the translators of Slovenian Standard Version used it as one of their model texts.

In the 2014, which marked the centenary of the first edition, the Bible Society of Slovenia prepared this orthographically updated edition, in which some obvious typographical and editorial mistakes are corrected, the spelling of some obsolete words is updated, and poetic texts are formatted as poetry. In 2017, when the text was published in the book form, cross refernces were added.

More information: https://chraskovo.svetopismo.si

Informations concernant les copyrights

© 1914 Britanska in inozemska biblična družba, © 2017 Svetopisemska družba Slovenije / © 1914 British and Foreign Bible Society, © 2017 Bible Society of Slovenia