Hay halitá nin Diyos hay kawkanta boy kawkahalita-an (The New Testament Psalms and Proverbs)

Langue: Botolan Sambal

Version Information

Informations concernant les copyrights

© Wycliffe Bible Translators, Inc.