Lahu Bible

Langue: Lahu

Version Information

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th tbs@thaibible.or.th

Informations concernant les copyrights

© 2010 Thailand Bible Society