Chirin ni Apo Dyos (No bayo a tolag kan Genesis) (Naimbag a damag: Iti agdama a panawen)

Langue: Ibatan

Version Information

Informations concernant les copyrights

Copyright Wycliffe Bible Translators, Inc.