MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Langue: Baka (Sudan)

Version Information

Informations concernant les copyrights


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.