Formulaire de recherche

Matiyu 4

Siyasat hi Īsa Kaagi sin Iblis, amu in Saytan Puntukan

(Mk. 1:12-13; Lk. 4:1-13)

1Manjari diyā timukad hi Īsa sin Rū sin Tuhan madtu pa hulaꞌ paslangan mahunit paghulaan. Hangkan siya diyā madtu, ha supaya siya sasatun sin Iblis+ . 2Ha lawm sin kaꞌpatan adlaw iban kaꞌpatan dūm wayruun hangsulag kakaun in nakaun niya. Na, pagꞌubus yadtu hiyapdiꞌ na siya. 3Sakali kiyawn na tuud siya sin Mananasat yaun, amu agi kaniya, “Bang kaw bunnal amuna in Anak Tuhan+ , daaka in manga batu ini mahinang kakaun.”

4Sagawaꞌ in sambung hi Īsa, “Kiyasulat ha lawm Kitab in Parman sin Tuhan, amu agi, ‘In mānusiyaꞌ diꞌ mabuhiꞌ sin kakaun sadja, sagawaꞌ in makabuhiꞌ tuud kanila amuna in katān Parman sin Tuhan.’”

5Pagꞌubus yadtu diyā hi Īsa sin Iblis madtu pa Awrusalam amu in pagtawagun Dāira Suchi, piyasakat pa puntuk sin Bāy sin Tuhan+ . 6Na, laung sin Iblis kan Īsa, “Bang kaw bunnal amuna in Anak Tuhan, tugpaꞌ kaw dayn ha taas ini pa babaꞌ, sabab kiyasulat ha lawm Kitab, amu agi,

‘Daakun sin Tuhan in manga malāikat niya magjaga kaymu.

Tayakun nila kaw

ha supaya in siki mu diꞌ kumugdan pa manga batu.’”

7Laung hi Īsa kaniya, “Sagawaꞌ kiyasulat da isab ha lawm Kitab, amu agi, ‘Subay niyu diꞌ dustaun in Tuhan, amu in Panghuꞌ niyu.’”

8Pagꞌubus yadtu diyā na isab sin Iblis hi Īsa madtu pa puntuk būd ampa piyakitaꞌ kaniya in katān kahulaꞌ-hulaan ha lawm dunya, amu in hipuꞌ sin katān daya iban kawasa. 9Laung sin Iblis kan Īsa, “In katān yan hirihil ku kaymu bang kaw sumujud sumumba kākuꞌ.”

10Laung hi Īsa kaniya, “Īg kaw dayn dī, Saytan Puntukan! Kiyasulat ha lawm Kitab, amu agi, ‘Subay hambuuk-buuk Tuhan, Panghuꞌ niyu in sumbahun iban pagtagꞌīpunan niyu.’”

11Pagꞌubus yadtu minīg na in Iblis, amu in Saytan Puntukan. Pagꞌīg niya, miyawn na in manga malāikat timabang kan Īsa.

Timagnaꞌ na hi Īsa Nagnasīhat ha Hulaꞌ Jalil

(Mk. 1:14-15; Lk. 4:14-15)

12Manjari diyungug mayan hi Īsa sin najīl hi Yahiya amu in mangliliguꞌ, miyadtu siya pa hulaꞌ Jalil. 13Walaꞌ na siya himulaꞌ duun ha Nasarit, sagawaꞌ miyadtu siya himulaꞌ pa Kapirnaum, hambuuk kawman ha higad Dagat Jalil ha hulaꞌ Sibulun iban hulaꞌ Naptali. 14Na, dayn duun nabunnal in kiyabichara hi Nabi Isayas, laung niya,

15“In hulaꞌ Sibulun iban hulaꞌ Naptali,

amu in dapit pa dagat ha hansipak sin Subaꞌ Jurdan,

amu in pagtawagun da isab Jalil, amu in paghulaan sin bangsa ginisan!

16In manga tau ha manga hulaꞌ yan bakas sila biyaꞌ hantang ha lawm katigidluman,

saꞌ makakitaꞌ na sila kasawahan amu in landuꞌ masilak.

Bakas sila awam, biyaꞌ sapantun ha lawm katigidluman iban mabugaꞌ sila mapatay,

saꞌ bihaun awn na kasawahan sin pamikil nila.”

17Dayn ha waktu yadtu timagnaꞌ na nagnasīhat hi Īsa. Laung niya ha manga tau, “Pagtawbati niyu na in manga dusa niyu, sabab masuuk na dumatung mari in pamarinta sin Tuhan.”

Pinīꞌ hi Īsa in Upat Magꞌiistaꞌ Magad Kaniya

(Mk. 1:16-20; Lk. 5:1-11)

18Manjari, ha saꞌbu niya miyamanaw ha higad sin dagat pagngānan Dagat Jalil, kītaꞌ niya in duwa magtaymanghud magꞌiistaꞌ, hi Simun amu in pagngānan da isab Pitrus, iban sin taymanghud niya hi Andariyas. Duun in duwa magtaymanghud nanglalaya istaꞌ ha dagat. 19Laung hi Īsa kanila, “Manga bagay, agad kamu mari kākuꞌ. In piyaghulas-sangsaan niyu bihaun, magꞌistaꞌ, saꞌ hinduan ta kamu bang biyaꞌdiin maghulas-sangsaꞌ dumā ha mānusiyaꞌ pagkahi niyu magad kākuꞌ.” 20Na, saruun-duun biyutawanan nila in laya nila ampa sila miyagad kan Īsa.

21Limanjal na sila sin panaw nila. Sakali kītaꞌ hi Īsa in duwa magtaymanghud hi Yaꞌkub kay Yahiya, manga anak hi Sibidi. Yaun sila iban sin amaꞌ nila hi Sibidi ha taas kumpit asibiꞌ nagdarayaw sin laya nila. Tiyawag sila hi Īsa. 22Saruun-duun binīn nila in amaꞌ nila iban sin kumpit asibiꞌ, ampa sila miyagad kan Īsa.

Magnasīhat iban Magpauliꞌ hi Īsa ha manga Nasasakit

(Lk. 6:17-19)

23Na, liyatag hi Īsa piyanaw in katilibut sin hulaꞌ Jalil. Nanghinduꞌ siya ha manga tau ha manga lawm langgal. Nagnasīhat siya sin Baytaꞌ Marayaw pasal sin pamarinta sin Tuhan iban napauliꞌ niya in indaginis lamma iban sakit sin manga tau. 24Na, magtūy natanyag in hinang niya pa katān hulaꞌ ha katilingkal Siriya. Hangkan diyā na mawn kaniya in manga tau imuukuy sin indaginis sakit, siyusūd saytan, biyababuy-babuy iban nagpapatay in baran. In manga tau kiyugdan sin manga sakit ini napauliꞌ hi Īsa katān. 25Pakain-pakain siya manaw, mataud tuud tau in miyamagad imuurul kaniya, manga tau dayn ha hulaꞌ Jalil, dayn ha hulaꞌ pagtawagun Hangpuꞌ Dāira, dayn ha Awrusalam, dayn ha Yahudiya iban dayn ha hulaꞌ ha hansipak sin Subaꞌ Jurdan.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index