Formulaire de recherche

Matiyu 16

In manga Parisi iban Sadduki Mabayaꞌ Kumitaꞌ Tandaꞌ sin Barakat hi Īsa

(Mk. 8:11-13; Lk. 12:54-56)

1Manjari awn manga Parisi iban Sadduki miyawn kan Īsa. Mabayaꞌ nila sulayan in barakat hi Īsa, hangkan nangayuꞌ sila kumitaꞌ dayn kaniya hambuuk muꞌjijat bat awn tandaꞌ kakitaan nila sin bunnal tuud naraak siya sin Tuhan.

2Sagawaꞌ in sambung hi Īsa kanila, laung niya, “Bang sumadlup na in suga imiyan kamu, laung niyu, ‘Kinsum marayaw in hulaꞌ sabab mapula in higad langit.’ 3Iban subu-subu pa sin mahinaat imiyan kamu, laung niyu, ‘Umulan adlaw ini sabab mapula in higad langit iban maandum.’ Maingat niyu pamandugahan in ngīꞌ dayaw sin hulaꞌ dayn ha lupa sin langit kakitaan niyu, sumagawaꞌ diꞌ niyu kaingatan pamandugahan in maana sin manga tandaꞌ kītaꞌ niyu ha masa bihaun ini. 4In manga tau sin masa bihaun ini mangīꞌ tuud iban miyutas na dayn ha Tuhan. Mabayaꞌ kamu kumitaꞌ muꞌjijat tandaꞌ sin barakat ku, sagawaꞌ diꞌ ta kamu pakitaun muꞌjijat, luwal da in muꞌjijat biyaꞌ sin barakat kimugdan kan Yunus sin masa nakauna yadtu.”

Pagꞌubus yadtu ampa minīg hi Īsa.

In Hinduꞌ sin Manga Parisi iban Sadduki

(Mk. 8:14-21)

5Pagdatung sin manga mulid hi Īsa pa hansipak sin dagat, ampa nila kiyatumtuman sin kiyalupahan nila walaꞌ nakarā kakaun. 6Laung hi Īsa kanila, “Kamayaꞌ-mayaꞌ da kamu, iban halliꞌ kamu dayn ha pasulig sin manga Parisi iban Sadduki.”

7Na, nagꞌinu-inu nagbichara in manga mulid niya bang maytaꞌ siya namung biyaꞌ hādtu. Laung nila, “Marayꞌ hangkan siya namung biyaꞌ hādtu sabab walaꞌ kitaniyu nagdā tinapay kakaun taniyu.”

8Na, kiyaingatan hi Īsa bang unu in piyagginggungan nila. Hangkan laung niya kanila, “Maytaꞌ kamu magginggung pasal sin wayruun kakaun? Kulang tuud in pangandul niyu ini! 9Maytaꞌ, masi namān kamu diꞌ makaingat? Diꞌ niyu ka katumtuman in waktu piyagbahagiꞌ-bahagiꞌ ku in lima tinapay piyakaun ha lima ngaibu tau? Iban tumtuma niyu, pila ambung pa in nakapin hipuꞌ sin kakaun, pagꞌubus sin manga tau kimaun? 10Iban katumtuman niyu da ka isab in pitung sulag tinapay piyakaun ku ha upat ngaibu tau? Hāti pagꞌubus nila kimaun, awn pa pila ambung nakapin hipuꞌ sin kakaun. 11Sagawaꞌ maytaꞌ pagꞌiyan ku kaniyu, pahalliun ta kamu dayn ha pasulig sin tinapay sin manga Parisi iban Sadduki, in pangannal niyu pasal kakaun in piyagbichara ku. Maytaꞌ, diꞌ niyu na mayan kahātihan sin bukun kakaun in piyagbichara ku?”

12Sakali kiyahātihan na sin manga mulid niya in maana sin bichara niya. Pahalliun sila hi Īsa bukun dayn ha pasulig sin tinapay, sagawaꞌ dayn ha manga hinduꞌ sin manga Parisi iban Sadduki.

Magsabunnal hi Pitrus Pasal hi Īsa

(Mk. 8:27-30; Lk. 9:18-21)

13Pagꞌubus miyadtu hi Īsa iban sin manga mulid niya pa kawman masuuk pa hulaꞌ Sisariya Pilipi. Duun mayan sila iyasubu hi Īsa in manga mulid niya, laung niya, “Bang ha bichara sin manga tau, hisiyu kunuꞌ in amu in Anak Mānusiyaꞌ?”

14Na, laung sin manga mulid niya, “Laung sin kaibanan tau in Anak Mānusiyaꞌ amuna hi Yahiya Mangliliguꞌ. Laung isab sin kaibanan hi Ilyas atawa hi Irmiyas atawa hambuuk nabi sin masa nakauna yadtu amu in nabuhiꞌ nagbalik.”

15Na, laung hi Īsa kanila, “Na, bang kamu, hisiyu aku?”

16Simambung hi Pitrus, laung niya, “Ikaw in Almasi, amu in Anak Tuhan amu in Tuhan buhiꞌ kasaumulan.”

17“Dakulaꞌ in karayawan mu, Simun, anak hi Yahiya,” laung hi Īsa, “sabab in kasabunnalan kiyapamung mu bukun mu nakawaꞌ dayn ha mānusiyaꞌ, sagawaꞌ dīhil kaymu sin Amaꞌ ku ha surgaꞌ. 18Na, ini in hibaytaꞌ ku kaymu. In ikaw yan ngānan ku na Pitrus (sabab in maana sin ngān yan batu) iban dayn ha biyaꞌ sin kusug sin pangandul iban parachaya mu kākuꞌ, patindugun ku biyaꞌ bāy in manga tau agad kākuꞌ. Biyaꞌ sila yan sin sapantun bāy landuꞌ mahugut in papagan niya sabab minsan in Saytan, amu in puunan sin katān kangīan, wayruun da kusug manglubu kanila. 19Ikaw in hinangun ku kaput kunsiꞌ umukab sin sūran pa lawm pagparintahan sin Tuhan. Unu-unu in hilāng mu dī ha dunya, hirūl kaymu sin Tuhan, iban unu-unu in hitugut mu dī ha dunya, hirūl da isab kaymu sin Tuhan.”

20Pagꞌubus ampa ībut-ibutan hi Īsa in manga mulid niya sin diꞌ tuud pabaytaun minsan hisiyu sin in siya amuna in Almasi+ .

Mamichara hi Īsa pasal sin Kabinsanaan iban Kamatay niya

(Mk. 8:31–9:1; Lk. 9:22-27)

21Manjari timagnaꞌ na hi Īsa nagpahāti ha manga mulid niya pasal sin manga kumugdan kaniya ha susūngun. Laung niya, “Subay aku madtu pa dāira Awrusalam iban duun aku numanam kabinsanaan dakulaꞌ ha lawm lima sin manga tau nagtatau-maas ha hulaꞌ, sin manga nakuraꞌ kaimaman iban sin manga guru sin saraꞌ agama. Hipapatay nila aku, sagawaꞌ ha hikatū sin adlaw dayn ha kamatay kākuꞌ mabuhiꞌ da aku magbalik.”

22Sakali diyā hi Pitrus hi Īsa limawak hangkatiyuꞌ dayn ha kaibanan ampa niya siyamlang in bichara hi Īsa. Laung niya, “Ayaw kaw magbichara biyaꞌ ha yan, Panghuꞌ. Sipais piyakalayuꞌ sin Tuhan! Tantu in manga biyaꞌ ha yan diꞌ kumugdan kaymu.”

23Na, timaykud hi Īsa dayn kan Pitrus ampa siya namung, laung niya, “Īg kaw dayn kākuꞌ, Saytan Puntukan. Ikaw yan in sumasat sin hinang ku. Sabab in ha lawm sin pikilan mu yan pamikil sin mānusiyaꞌ bukun pamikil dayn ha Tuhan.”

24Pagꞌubus ampa siya namung ha manga mulid niya, laung niya, “Bang awn tau mabayaꞌ magad kākuꞌ subay agarun niya in kabayaan ku, bukun in kabayaan niya. Subay siya mangaku sin katān haggut-pasuꞌ minsan siya mapatay ha pasal ku, ampa siya tūpun magad kākuꞌ.

25“Karnaꞌ hisiyu-siyu in maūg sin kabuhiꞌ niya iban magpikil sadja sin kabayaan niya, tantu mapatay da siya. Sagawaꞌ hisiyu-siyu in diꞌ maūg ha kabuhiꞌ niya minsan siya mapatay ha pasal ku, tantu makabaak siya kabuhiꞌ salama-lama. 26Sabab unu in kapūsan sin hambuuk tau magparūl sadja sin katān kanapsuhan niya dī ha dunya bang ha adlaw mahuli masiksaꞌ da in nyawa niya ha lawm narkaꞌ? Wayruun unu-unu dī ha dunya in hikalukat sin hambuuk tau sin nyawa niya dayn ha lawm kasiksaan. 27Karnaꞌ ha susūngun in aku amu in Anak Mānusiyaꞌ, magbalik da mari pa dunya iban sin manga malāikat ku tumungbas ha manga mānusiyaꞌ sin tungud sin manga nahinang nila dī ha dunya. Iban in sahaya iban kalagguan ku biyaꞌ da sin sahaya iban kalagguan sin Tuhan, Amaꞌ ku. 28Na, ini in mattan hibaytaꞌ ku kaniyu. Awn kaibanan dī kaniyu in masi pa buhiꞌ sampay maabut in waktu kamasahan nila in aku amu in Anak Mānusiyaꞌ, dihilan kawasa mamarinta ha manga tau.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index