Formulaire de recherche

Nomipā 5:14

14Pea kapau ʻe tō kiate ia ʻae laumālie fakahoa, pea te ne fuaʻa ki hono ʻunoho, ka kuo ne ʻuliʻi: pea kapau ʻe tō kiate ia ʻae laumālie ʻoe fakahoa, pea te ne fuaʻa ki hono ʻunoho, ka ʻoku ʻikai ʻuliʻi ia: