Formulaire de recherche

Levitiko 23

1 Ko e ngaahi kātoanga ʻa Sihova, 3 Ko e Sāpate 4 Ko e Lakaatu 9 Ko e uite ʻoe ʻuluaki fua.15 Ko e kātoanga ko e Penitekosi. 22 Ko e ngaahi toenga meʻa ke tuku ki he masiva. 23 Ko e kātoanga ʻoe meʻa lea. 26 Ko e ʻaho ʻoe fakalelei. 33 Ko e kātoanga ʻoe ngaahi fale fehikitaki.

1PEA naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, 2Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē kiate kinautolu, Ko e ngaahi kātoanga kia Sihova, ʻaia te mou fakahā ko e ngaahi fakataha māʻoniʻoni, ʻio, ko ʻeku ngaahi kātoanga ʻaʻaku ia. 3Ko e ʻaho ʻe ono ʻe fai ai ʻae ngāue: ka ko hono fitu ʻoe ʻaho ko e Sāpate mālōlō ia, ko e fakataha māʻoniʻoni; ʻoua naʻa mou fai ai ha ngāue ʻe taha; he ko e ʻaho tapu ia ʻo Sihova ʻi homou ngaahi fale kotoa pē.

4¶ Ko e ngaahi kātoanga eni ʻa Sihova, ʻio, ʻae ngaahi kātoanga māʻoniʻoni, ʻaia te mou fanongonongo ʻi honau ngaahi faʻahitaʻu. 5‌ʻI he efiafi ʻo hono hongofulu ma fā ʻoeʻaho ʻoe ʻuluaki māhina, ko e Lakaatu ʻo Sihova ia. 6Pea ʻi hono hongofulu ma nima ʻoe ʻaho ʻi he māhina ko ia, ko e kātoanga kai mā taʻefakalēvani kia Sihova; ke mou kai mā taʻefakalēvani ʻi he ʻaho ʻe fitu. 7Ke mou fai ʻae fakataha māʻoniʻoni ʻi he ʻuluaki ʻaho: ʻoua naʻa fai ha ngāue faʻiteliha ʻi ai. 8Ka mou ʻatu ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova ʻi he ʻaho ʻe fitu: ko hono fitu ʻoe ʻaho ko e kātoanga māʻoniʻoni; ʻoua naʻa mou fai ha ngāue faʻiteliha ʻi ai.

9¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, 10Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē kiate kinautolu, ʻOka mou ka hoko atu ki he fonua ʻoku ou foaki kiate kimoutolu, pea ʻoku mou tuʻusi hono ngaahi fua, te mou toki ʻomi ʻae faluku ʻe taha ʻoe ʻuluaki fua ʻo hoʻo ngoue ki he taulaʻeiki: 11Pea ʻe taʻaloʻalo ʻaki ʻe ia ʻae faluku ʻoe koane ʻi he ʻao ʻo Sihova, ke maʻu ia koeʻuhi ko koe: ʻi he pongipongi ʻi he hili ʻae Sāpate ʻe taʻaloʻalo ʻaki ia ʻe he taulaʻeiki. 12Pea te mou ʻatu ʻi he ʻaho ko ia ʻoku mou taʻaloʻalo ʻaki ʻae faluku ʻoe koane, ʻae lami tangata taʻehanomele ʻi hono ʻuluaki taʻu, ko e feilaulau tutu kia Sihova. 13Pea ko e feilaulau meʻakai ʻo ia ko e oma ʻe ua ʻoe mahoaʻa lelei mo e lolo, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova, ko e meʻa namu kakala; pea ko e feilaulau inu ʻo ia ko e uaine, ko hono fā ʻoe vahe ʻoe hini. 14Pea ʻe ʻikai te mou kai ʻae mā pe ko e uite tunu, pe ko e fua mata, kaeʻoua ke hokosia ʻae ʻaho ko ia ʻoku mou ʻomi ai ha feilaulau ki homou ʻOtua: ko e fekau fai maʻu ia ʻi homou ngaahi toʻutangata ʻi homou ngaahi nofoʻanga kotoa pē.

15¶ Pea ke mou lau kiate kimoutolu mei he pongipongi ʻi he hili ʻae Sāpate, mei he ʻaho naʻa mou ʻomi ai ʻae faluku ʻoe feilaulau ke taʻaloʻalo ʻaki; ʻe kātoa ʻae Sāpate ʻe fitu: 16‌ʻIo, ʻo hoko mo e pongipongi ʻi he hili hono fitu ʻoe Sāpate ke mou lau ʻae ʻaho ʻe nimangofulu; pea ke mou ʻatu ʻae feilaulau foʻou ʻoe meʻakai kia Sihova. 17Ke mou ʻomi mei homou ngaahi fale ʻae foʻi mā taʻaloʻalo ʻe ua ʻoe oma ʻe ua: ʻe ngaohi ʻaki ia ʻae mahoaʻa lelei; ʻe taʻo ia mo e lēvani; ko e ʻuluaki fua ia kia Sihova. 18Pea ke mou ʻatu fakataha mo e mā ʻae lami ʻe fitu taʻehanaumele, ʻi he ʻuluaki taʻu, mo e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata ʻe ua: ko e feilaulau tutu ia kia Sihova, fakataha mo ʻenau ngaahi feilaulau meʻakai, mo e feilaulau inu, ʻio, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova. 19Pea ke mou feilaulau ʻaki ʻae ʻuhikiʻi kosi ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala, mo e lami ʻe ua ʻoe ʻuluaki taʻu ko e feilaulau fakamelino. 20Pea ʻe taʻaloʻalo ʻaki ia ʻe he taulaʻeiki fakataha mo e mā ʻoe ʻuluaki fua, mo e ongo lami ko e feilaulau taʻaloʻalo ʻi he ʻao ʻo Sihova; ʻe māʻoniʻoni ia kia Sihova maʻae taulaʻeiki. 21Pea ke mou fanongonongo ʻi he ʻaho pe ko ia, ke ʻiate kimoutolu ia ko e fakataha māʻoniʻoni; ʻoua naʻa mou fai ha ngāue faʻiteliha ʻi ai: ko e fekau fai maʻu ia ʻi homou ngaahi fale nofoʻanga kotoa pē ʻi homou toʻutangata kotoa pē.

22¶ Pea ʻoka ke ka tuʻusi ʻae ngaahi fua ʻo ho fonua, ʻo ʻikai te ke fetuku ke ʻosi mei he ngaahi tuliki ʻo hoʻo ngoue ʻoka ke ka tuʻusi ia, pea ʻe ʻikai te ke tānaki ʻae toenga ʻo hoʻo fua: ka te ke tuku ia ki he masiva, pea ki he muli: Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua.

23¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, 24Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē, ʻI hono fitu ʻoe māhina, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻoe māhina, ʻe ʻiate kimoutolu ʻae Sāpate, ko e fakamanatu ʻoe ifi meʻa lea, ko e fakataha māʻoniʻoni. 25‌ʻE ʻikai te mou fai ha ngāue faʻiteliha ʻi ai: ka te mou ʻatu ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.

26¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, 27‌ʻI hono hongofulu foki ʻoe ʻaho ʻo hono fitu ʻoe māhina ni ʻe ai ʻae ʻaho ʻoe fakalelei: ko e ʻaho ia ʻoe fakataha māʻoniʻoni kiate kimoutolu; pea ke mou fakamamahi homou laumālie, pea ʻatu ha feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova. 28Pea ʻe ʻikai te mou fai ha ngāue ʻi he ʻaho ko ia: he ko e ʻaho ia ʻoe fakalelei, ke fai ai ʻae fakalelei maʻamoutolu ʻi he ʻao ʻo Sihova ko homou ʻOtua. 29He ko ia ʻoku ʻikai fakamamahiʻi ia ʻi he ʻaho ko ia, ʻe motuhi ia mei hono kakai. 30Pea ko ia ʻe fai ha ngāue ʻi he ʻaho ko ia, te u tāmateʻi ia mei hono kakai. 31‌ʻE ʻikai te mou fai ha momoʻi ngāue; ko e fekau fai maʻu ia ʻi homou ngaahi toʻutangata ʻi homou ngaahi nofoʻanga kotoa pē. 32‌ʻE ʻiate kimoutolu ia ko e Sāpate ʻoe mālōlō, pea te mou fakamamahi homou laumālie: ʻi hono hiva ʻoeʻaho ʻoe māhina ʻi he efiafi, mei he efiafi ʻo aʻu ki he efiafi, ke mou tauhi homou Sāpate.

33¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, 34Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē, Ko hono hongofulu ma nima ʻoe ʻaho ʻa hono fitu ʻoe māhina ni ʻe hoko ia ko e kātoanga kia Sihova ʻoe ngaahi fale fehikitaki, ʻi he ʻaho ʻe fitu. 35‌ʻI he ʻuluaki ʻaho ke mou fai ʻae fakataha māʻoniʻoni; ʻoua naʻa mou fai ha ngāue faʻiteliha ʻi ai. 36Ko e ʻaho ʻe fitu ke mou ʻatu ai ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova: ʻi hono valu ʻoe ʻaho ke mou fai ʻae fakataha māʻoniʻoni: pea te mou ʻatu ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova: ko e fakataha mamalu: pea ʻe ʻikai te mou fai ha ngāue faʻiteliha ʻi ai. 37Ko e ngaahi kātoanga eni ʻa Sihova, ʻaia ke mou fakahā ko e ngaahi fakataha māʻoniʻoni, ke ʻatu ai ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova, ko e feilaulau tutu, mo e feilaulau meʻakai, mo e feilaulau meʻainu, taki taha pe ʻi hono ʻaho: 38Kaeʻumaʻā foki ʻae ngaahi Sāpate ʻo Sihova, pea mo hoʻomou ngaahi foaki, mo hoʻomou ngaahi fuakava, mo e ngaahi feilaulau ʻoku fai loto lelei pe, ʻaia ʻoku mou foaki kia Sihova. 39Pea ʻi hono hongofulu ma nima foki ʻoe ʻaho ʻi hono fitu ʻoe māhina, hili hoʻomou tānaki ʻae fua ʻoe fonua, ke mou fai ha kātoanga kia Sihova ʻi he ʻaho ʻe fitu: ko hono ʻuluaki ʻaho, ko e Sāpate ia, pea ko hono valu ʻoe ʻaho ʻe Sāpate mo ia. 40Pea te mou fili ʻekimoutolu ʻae ngaahi vaʻa ʻoe ʻakau matamatalelei, ʻae ngaahi vaʻa ponga, mo e ngaahi vaʻa ʻoe ʻakau lalahi, mo e ngaahi uilou ʻoe vaitafe; pea te mou fiefia ʻi he ʻao ʻo Sihova ko homou ʻOtua ʻi he ʻaho ʻe fitu. 41Pea ke mou tauhi ia ko e kātoanga kia Sihova ʻi he ʻaho ʻe fitu ʻi he taʻu. Ko e fekau fai maʻu ia ʻi homou ngaahi toʻutangata: ke mou fai ia ʻi hono fitu ʻoe māhina. 42Ke mou nofo ʻi he ngaahi fale louʻakau ʻi he ʻaho ʻe fitu; ko kinautolu kotoa pē kuo fanauʻi ko e ʻIsileli ʻe nofo ia ʻi he fale louʻakau: 43Koeʻuhi ke ʻilo ʻe homou ngaahi toʻutangata naʻaku puleʻi ʻae fānau ʻa ʻIsileli ke nofo ʻi he ngaahi fale fehikitaki, ʻi heʻeku ʻomi ʻakinautolu mei he fonua ko ʻIsipite: Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua. 44Pea naʻe fakahā ʻe Mōsese ki he fānau ʻa ʻIsileli ʻae ngaahi kātoanga ʻa Sihova.