Formulaire de recherche

Senesi 3:16

16Pea naʻe pehē ʻe ia ki he fefine,

“Te u fakalahi ʻaupito ʻa hoʻo mamahi ʻi hoʻo fanafanau:

te ke fāʻeleʻi ʻae fānau ʻi he mamahi;

pea ʻe ʻi ho ʻunoho ʻa hoʻo holi,

pea te ne puleʻi koe.”