Formulaire de recherche

Markos 7:19

19Non i amaéy étéwe, mahur dob sur ne brab mésut so dob lowoh ne. Enda mahurén dob fédéw ne.” Bé ni kébéréh Jesuse, ténoroén bé i kéluhanay amaéne fiyo, fakay amaéy de étéw.