Formulaire de recherche

Mak 4:11

11Atata wewa giro nu numorekare ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge bezero itewia, amira susu awa nikare ninawise sai itia awa. Ata eni bamu awa ge bezaira uge gege ninarise sero towena.