Formulaire de recherche

Aposolo 18:20

20Eni meni nu numorekare dai nuaise sewa nu azu senua. Azu sero nukare duamu inoise ego senua awa,