Formulaire de recherche

โรม 15:12

12แล้ว​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​เกย​อู้​ว่า

“จะ​มี​คน​เกิด​มา​จาก​เจื๊อสาย​ของ​เจสซี

คน​นั้น​จะ​ปกครอง​คน​กู้​จ้าด

แล้ว​คน​หมู่​นั้น​จะ​มี​ความ​หวัง​ย้อน​ต้าน”