Formulaire de recherche

ยอห์น 4:48

48พระเยซู​ก็​อู้​กับ​เขา​ว่า “ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่หัน​หมายสำคัญ​กับ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​เหีย​ก่อน ก็​จะ​บ่เจื้อ​วางใจ๋​เฮา”