Formulaire de recherche

ยอห์น 16:23

23ใน​วัน​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่ถาม​อะหยัง​เฮา​แหม เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า ถ้า​ต้าน​ขอ​อะหยัง​จาก​พระบิดา​ใน​นาม​ของ​เฮา พระองค์​ก็​จะ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน