Formulaire de recherche

Mark 6

La valalua me hatavivile e Nasaret egite piagale e Iesus

(Matiu 13:53-58; Luk 4:16-30)

1E Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite hiliti taro la mautu alele, egite tuga goio te la mautu tetala sesele. 2Tio te la haro tabu, e Iesus soko la vimari tetala oilo te la luma la lotu. Egite usu oio laba gele tavua, egite karutu sesele la vimari tetala ale egite loloa, egite vitahi baololi legiteu mago “Ere vimari leia la mari uru ele? La mari uru tetalale, eia love? Me eia igo tai la golugolu la karutula te la vagagarila ale mave? 3Eia la tahalo la kilatulatu moli, eia e latule Maria. Eia ge sesele egiteu e taitarila tai omai tegatou, mai e Iakob, e Ioanes, e Iudas, e Saimon, egiteu tomi, egiteu e hatavilevilela tai popou omai tegatou.” Egite vikara mai ele, la gabutatalala tegiteu tai kama taritigiale Iesus.

4E Iesus goio veia giteu mago “Mai la bilalaha te La Uru isasa ge sibitala, la maututula tomi ale sogala ge togoa, eala moli oilo te la mautu tetala sesele me te la maratatila tetala sesele, egite ge muku pilea.” 5Tio e Iesus kama koramulia ge igo la golu la karutula usu oio la mautu tetala. Eia sau moli tegiteu la ilea lolosa, eia vimahuli lou egiteu. 6E Iesus karutu pepeho legiteu la valalua la mautu tetala, la vuhula egite kama gabu tikumua bakisi.

E Iesus abia giteu la valalua la vimari tetala la igogolu

(Matiu 10:5-15; Luk 9:1-6)

7E Iesus hiliti taro la mautu tetala, eia goio valolo tatuga te la maututula, eia vimari legiteu la merera te La Tahalo Uru. Mulimuli eia tola vikapopo la valalua la vimari tetala ale savulusa gete lua, eia goio baha taro egiteu taho lalua, eia abia giteu la vagagarila tetala veia egite ge kumuli taro la hituhitu ale kama kokora. 8Eia mera taro egiteu maie “Mai amuto ge tuga, amuto umala ge ababi la paga isasa veia amuto ge tamamasia te la tuluga tamutou. Eia taritigi amuto ge abi moli la toho tamutou, eala moli umala amuto ge tamamasi la ilali. Amuto ge umala ge palavavai la kela tamutou, la mani tai umala amuto ge taua te la kela tamutou. 9Eia taritigi veia amuto ge tau moli la silipa te la vaha mutou, me amuto ge kai la kairobola isa moli. 10Mai amuto ge tuga soio te la maututula, me amuto ge guvi te la mautu isasa, amuto ge tiroro soilo te la luma isasa moli, amuto ge pou tola moli ovola kara te ale amuto ge bula taro la mautu alele. 11Mai la valalua me hatavivile te la mautu isahari, egite kama ge rara tavu amutou, egite kama ge lolo tai la merera tamutou, taritigi veia amuto ge hiliti taro la mautu aleiele. Amuto ge kuvali taro la magasa la mautu tegiteu ale otalo te la vaha mutou, eia ge mai la irovilala soio tegiteu.”

12Tio, egiteu la bilalaha ale savulusa gete luale, egite tuga, egite goio valolo la valalua me hatavivile, egite veia giteu maie “Taritigi pepeho veia amuto ge vulo la gabutatalala tamutou, amuto ge piligi taro tai la iruru tamutou.” 13Egite kumuli taro egiteu la hituhitu ale kama kokora, egite bubu taia la gama giteu la ilea me la bulu la obu ale mali vivili, la abirila ale eia suli la kilaka tegiteu, egite vimahuli la ilea usu ovola.

La pileho te Ioanes la tahalo la vuluhi

(Matiu 14:1-12; Luk 9:7-9)

14E Herod, eia la mulugaluga te la gale ale, eia lolo la rere la igogolu ale egiteu la valalua la vimari te Iesus igoa, la vuhula la rerele Iesus taliti, la isala vavavati te la galegale tomi. Egiteu isahari veia e Iesus eia e Ioanes la tahalo la vuluhi, egite veia eia mahuli taroti la pileho, eia igigo la golugolu la karutula. 15La valalua isahari lou, egite vei mago “Ale e Lias.” Isahari lou vei mago “Ouka, eia la bilalaha isasa te La Tahalo Uru, eia mai moli egiteu la bilalaha ale pala sibitala tegiteu e ururu alaurati.”

16Goio e Herod eia loloa mai ele, eia vei mago “Ale e Ioanes ale palati eau baha egiteu, egite barautu taro la lohola, eiala, eia mahuliti rivuti lou!”

17La vuhula e Herod eia puli e rutule tarila, la isala e Herodias, e tarila puli pala mugea, eala moli e Herod goio ovo loua te tarila. 18Tio e Ioanes veiale Herod mago “Eia kama taritigi eme ge puli lou e rutule tarimu, eia tikumu.” Tio e Herod loloa mai ele, eia baha egiteu veia egite ge lao tola e Ioanes, ge vagoiloa te la luma la kilisi. 19E rutule Herod eia loloa mai ele, eia igo totolo, eia veia ge bili e Ioanes, eala moli eia kama koramuli, 20la vuhula e haruala taga e Ioanes. E Herod rovi e Ioanes veia eia la tahalo ale matata, la vulovulola eia maroka tomi moli. Eia baumuli e Ioanes, eia sagege pepeho veia eia ge lolo bibibi la merera tetala, eala moli la gabutatalala te Herod eia marapa te la vikararala te Ioanes, la ilola ruru me eia ilo buruko sesele ovola.

21Goio, la haro isasa mulimuli, e Herodias sivuti la gauru ale eia ge bili e Ioanes ovola. E haruala igo isa uru la ilali la irovilala te la logo la piligo tetala, eia baha tavu la valalua tetala usu: egiteu la mulugaluga te la valalua la igogolu tetala, egiteu la mulugaluga tegite soldia, me egiteu la tahalo la vuliti te la gale e Galilea.

22Goio, e latule Herodias la sobe eia guvi, eia goio tilia veia eia ge visagege e Herod mite tomi ale pou te la ilali ele. Eia tilia kaluvu e Herod goio veiala mago “Eme ge veiagu la golu ale eme masagea, eau ge abi seseleamu. 23Mai la golugolu tomi ale mave mave eme ge kakeau, ale eau ge abi seseleamu, eia sesele oata. Eau ge sugu taro moliamu mai eme ge veiagu, ge vilele lua letalua la magasa taku, taume ge la galela isasa, taku ge la galela isasa, ale eau ge igo seselea, eau ge abi moliamu.”

24Goio la sobele goio gali moli sogala, eia goio tahi e tilala mago “Tila, eau ge kaka la rova veia eia ge abiagu?”

Goio e tilala veiala mago “Eme ge veiala eia ge abi moliamu la gamale Ioanes.”

25Goio, la sobele beu hari molia soilo te Herod, eia goio veiala mago “Gageie moli eme ge abiagu la gamale Ioanes, eme ge taua la tia, eme ge abiagu.”

26Goio, e Herod loloa mai ele, la ilola buruko seseleti, la vuhula eia kama masaga ge bili e Ioanes. Eala moli eia gabutatala rivu lou la merera tetala ale eia veitia la sobe ovola, veia eia sesele oata te La Tahalo Uru. Eia gabutatala la valalua ale pou vikapopo leia te la ilali, egite loloti la merera tetalale, eia kamati koramulia veia eia ge putu lulu lou la tiloiloi te la sobe ele. 27Tio oio moli ovola e Herod baha taro isasa la tahalo la vaubila veia eia ge abia somai tetala la gamale Ioanes. Tio la bilalahale goilo te la luma la kilisi, eia vali utu la lohole Ioanes, 28eia goio abi la gamala, eia taua te la tia, eia goio vaharia soio te la sobe ele. Tio la sobele eia goio abiale tilala, veia e tilala ge rovia veia e Ioanes eia peho seseleti. 29Tio egiteu la valalua la vimari te Ioanes, egite lolotia mai ele, egite goio bole la maula soio te la liba, egite goio ulaitiao.

E Iesus vaali la valalua salatu savulu lima

(Matiu 14:13-21; Luk 9:10-17; Ioanes 6:1-14)

30Mulimuli egiteu la valalua ale e Iesus pala baha egiteu soio te la igogolu la valolo, egite beua, egite goio pou vikapopo le Iesus. Egite gilemuliale Iesus te la igogolu ale egite igotia, me te la vikarakarala ale egite valoloti la valalua me hatavivile ovola. 31Goio e Iesus veia giteu mago “Amuto gomai, etato ge pou kokovu oio la baa isasa ge maila bakisi.” E Iesus veia mai ele, la vuhula la valalua me hatavivile usu guvi rororo moli soio tegiteu, e Iesus mite la baa ouka veia egite ge tuha toro bakisi.

32Goio, egite sekela moli goio vore polo la uaga tegiteu, egite goio te la parava ale tabou. 33Eala moli egiteu isahari hilo lagoti e Iesus mite, me oio vola la valalua me hatavivile te la maututula egite goio hiliti, sele molia goio te la baa ale e Iesus ga goio vola, egite hari muga soio, egite goio guvi pala muga tetala. 34Goio e Iesus mite me la valalua la vimari tetala egite vore soio goio poru, e Iesus ga mata mai soio, la matala soro la valalua me hatavivile, egiteu voluti. Eia mata tavu egiteu soio, eia gogo pepeho sesele egiteu, egite mai moli la sip ale la tahalo isasa kama baumuli egiteu. Tio eia goio soko lou la vimari tetala, eia vimari pepeho egiteu te la merera te La Tahalo Uru.

35Tio, la paga maulaviti, la haro ga paru sivo, egite la valalua la vimari tetala goio tahia mago “La haro roroti, etato omai moli la baa bulalahu moli, 36eia taritigi eme ge baha taro egiteu, egite ge tuga ge goio te la maututula, ge lotoa giteu bakisi la ilali.”

37Eala moli e Iesus goio veia giteu mago “Amutou moli ge abia giteu la ilali.”

Egite koli la vikararala tetala mago “Ko, eme masaga amite ge goio ge lotoa giteu la ilali ge koramuli e kina salatu lua, uka ge mave?”

38Goio, e Iesus tahi egiteu mago “La bret tamutou iriva oiole? Amuto goio hilo gabutoa.”

Egite goio hiloa, egite goio beu loua, egite veiala mago “La bret tamiteu ilima moli oio, la ia tai ilua.”

39Goio, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala veia egite ge veia giteu la valalua me hatavivile, veia egite ge pou otalo. 40Tio egite goio igoa mai ale e Iesus veia giteu, egite goio pou, la malosu tegiteu isahari salatu sasa, isahari savulu lima moli. 41Goio e Iesus abi la bret ale ilima vikapopo me la ia ale ilua, eia taga soata te la mori, eia kaka tavu La Tahalo Uru veia eia ge vibalava la ilali alele. Goio e Iesus abi la bret ale ilimale, eia vitoitovi legiteu la valalua la vimari tetala, goio egite vitabari legiteu la valalua me hatavivile tomi ovola. La ia ilua tai mai ele, eia vipolapola momomo legiteu la valalua me hatavivile. 42Egite tomi goio ali, egite maru taroa. 43La makarakara la bret me la ia ale egite maru taroa, egite goio tau vikapopoa, goio tovoa te la kela savulusa gete lua. 44Egiteu la valalua ale ali la ilali aleie, la giligi giteu salatu savulu lima.

E Iesus tuga moli loata te la mago

(Matiu 14:22-23; Ioanes 6:15-21)

45Goio, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Amuto ge sae la uaga, amuto ge mamuga soio te la galele Betsaida loio.” E Iesus masagea veia eia moli ge pou muga, eia ge baha taro muga la valalua me hatavivile ale popou oio tetala lololoa, veia egite ge tuga muga. 46Tio eia goio baha taro la valalua me hatavivile, egite goio tugatio. E Iesus goio tie soata te la goegove veia ge kaka.

47La paga mata roroviti, la valalua la vimari te Iesus olau seseleti la tia la utu, e Iesus sekela moli oilo. 48Eia goio hilo egiteu solau, la tuha giteu pututia la vurore, la vuhula la kavara tali lolagu. La paga so maligagoma, eia hagagaviti la paga ge utupola, tio e Iesus goio tuga soio tegiteu, eia tuga moli oata te la tia la mago, eia ga polo pepe egiteu. 49Eala moli la valalua la vimari tetala hiloa eia tatuga mai ele, egite veia eia la hitu isasa, egite kakuraha gegeru, 50la vuhula egite tomi hiloa mai ele, egite taga pepeho.

Eala moli e Iesus goio vikara soio tegiteu, eia veia giteu mago “Umala amuto ge taga, amuto ge vagari, ale eau molie.” 51Eia goio sae te la uaga, egite vipou tomi, la lolovi taboutio. La valalua la vimari te Iesus hiloa mai ele, egite karutu sesele. 52Pala muga egite kama rovi tigi la vagagarila te Iesus ale eia vitabari legiteu la valalua me hatavivile la ilali, la tia giteu souka matagaga tigi te la vagagarila tetala.

E Iesus vimahuli la ilea usu oio e Genesaret

(Matiu 14:34-36)

53E Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite goio la gale la magolilo loio, egite poru oio la gale loio e Genesaret, egite goio susu tolea la uaga. 54Egite goio sivo, la valalua me hatavivile te la gale ale egite hilo e Iesus, egite rovia veia ale e Iesus sesele eia guviti tegiteu ele. 55Tio egite goio hari lahuti te la maututula te la gale ale, egite veipala la guluvi tetala. Eala moli mai egite ge loloa veia e Iesus eia oio la mautu isasa, tio egite ge bole egiteu la ilea te la muli giteu, ge vahari egiteu soio tetala. 56Mai la maututula tomi ale e Iesus ge goio vola, egite ge bole egiteu la ilea ge vimavuta egiteu te la tia la mautu, egite ge kaka vagari e Iesus veia eia ge pou, me egiteu la ilea ge sau moli te la gilesu la lavalava tetala. Tio mai isasa ge pilau moli la kulikuli te Iesus, la ilea tetala ge kaluvu, eia ge mahuli tigi lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index