Formulaire de recherche

Mark 5

E Iesus kumuli taro la hitu ale kama kokora loilo te la tahalo ale paua

(Matiu 8:28-34; Luk 8:26-39)

1E Iesus mite me la valalua la vimari tetala egite guvi te la gale la magolilo loio, te la gale tegiteu e Gerasena. 2E Iesus sivo te la uaga, la tahalo isasa loilo te la liba eia gomai poga tavu e Iesus. La tahalo ale, la hitu ale kama kokora popou tetala, 3eia momou moli te la liba. La valalua kama koramulia veia egite ge kisi tolea, 4mai egite ge tovo lalaia veia ge kisila la sen, ale tai kama koramuli. Egite ge kisi la limala me la vahala, eala moli eia ge sagi mautu molia la sen te la limala, eia ge katu mautu la sen te la vahala tai ele. La tahalo isasa kama koramulia ge lao tolea ge vimalu la tahalo alele. 5La haroharo tomi, la logo tai, eia popou te la liba, eia goatata tai la goegove, eia kakuraha gerugeru pasi, eia ababi la uati ale vorivoria, ubi la vovola.

6Tio, eia hilo e Iesus soloio malau, eia hari tavua, eia goio toto tulu lagu tugu, 7eia tola soata maie mago “Iesus, eme e Latu La Tahalo Uru oata te la mori. Eme gomai ge igoau mave? Eau kaka vagarime veia eme umala ge igo gegeruau. Umala visigologoloau, eme ge vei seseleagu oata te La Tahalo Uru.” 8La paua vikara mai ele la vuhula eia karutu seseleti la vikararala te Iesus ale eia veia la hitu mago “Ae, hitu, eme ge gali taro la tahalole!”

9Goio, e Iesus tahi la tahalole mago “La isamu ere?”

Eia koliala mago “La isagu e Ami, la vuhula amiteu la tala, amite usu.” 10Goio eia kaka vagari e Iesus veia eia ge umala baha taro galegale egiteu la hituhitu soio te la gale isapolo.

11Tio, la karakara la bolobolo uru egite alali oio la vai la popoiti hagagavi ele. 12Egiteu la hituhitu kaka vagari e Iesus mago “Eme ge baha taro moli amiteu soilo te la bolobolo alele.” 13E Iesus veia eia taritigi, tio egite la hituhitu goio gali sogala, egite goilo te la bolobolo. La bolobolo tomi ele, la giligi giteu eia ga mai salatu savulu lua, egite goio hele sotalo te la vai, egite raga sotalo, egite tilomu olau la mago, egite tomi goio pehotio.

14Tio, egiteu la valalua ale baumuli la bolobolole, egite hele goio veia giteu ale oluma la mautu me egiteu tai ale oio la gale tomi ale. La valalua me hatavivile tomi, egite goio mata lalai la paga ale e Iesus igotiale. 15Egite goio guvi oio te Iesus, egite hilo la tahalo ale pala la hituhitu popou tetala, eia oio pou tolatia, eia kisiti la kulikuli tetala, la gabutatalala tetala sibitalati. Tio egite goio hiloa, egite taga sesele la paga ale e Iesus igotia. 16Tio egiteu ale hilo e Iesus kumuli taroti la hituhitu, egite goio gilemulia giteu la valalua me hatavivile la paga ale e Iesus igotia te la tahalo alele, egite gilemuli taia giteu la bolobolo ale tilomuti. 17Tio egiteu ale te la gale ale, egite loloa, egite goio kaka vagari e Iesus veia eia ge hiliti taro la gale tegiteu.

18Tio, e Iesus goio sae la uaga. Eala moli la tahalo ale pala la hituhitu popou tetala, eia kaka vagari e Iesus mago “Eau masaga ge tilimulime.”

19Eala moli e Iesus kama masaga eia ge tilimulia. Eia veiala mago “Eme ge beua soio la luma taume, eme ge valolo egiteu la karakara taume, eme ge valolo egiteu te la visuli ale La Uru taume eia igotiamu. Eme ge valolo tai egiteu te la gilogo tetala tavume.” 20Tio la tahalo ale eia goio tuga, eia goio veipala la valolole oio la gale e Dekapolis. Eia valolo egiteu te la visuli te Iesus tavua. La valalua me hatavivile tomi loloa, la vule giteu paru.

E Iesus vimahuli la tavile ilua

(Matiu 9:18-26; Luk 8:40-56)

21Tio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite sae la uaga, egite vore goio beu rivu loua soio te la gale la magolilo loio. Eala moli la valalua me hatavivile mapaiti goio vivi robo e Iesus olau la parava. 22La tahalo isasa goio te Iesus, la isala e Iairas, eia la mulugaluga la lotu. Eia hilo e Iesus, eia goio toto tulu otalo, lagu tugu, 23eia goio kaka gogomeala mago “E latugu isa bisi oio, hatavile, eia hagagaviti ge peho. Mai eme ge goio ge sau tetala, eia ge mahuli rivu lou.” 24E Iesus loloa mai ele, eia hiliti, goio tilimulia.

La valalua me hatavivile usu pepeho goio tilimulia soio, egite vivi roboa. 25Eala moli la tavile isasa oio, la ilea la taio poga bibibi molia kama kaluvu, kara la leavala savulusa gete lua. 26Eia goio bibibi tegiteu e dokta, eia vikaluvu tomiti la mani tetala, eala moli la iligiligi tetala kama kaluvu, la ilea alele, eia guvi ururu moli lou tetala. 27Tio la tavilele eia loloti la rere la igogolu te Iesus, eia tai goio sulai posa egiteu la valalua me hatavivile. E maura goio magiri mulimuli te la pokele Iesus, eia pilau kokovu moli la kairobola te Iesus ele. 28E maura gabutatalea veia “Mai eau ge pilau keke moli la kairobola te Iesus, eau ge mahuli rivu lou.” 29Tio, eia pilau la kairobola te Iesus mai ele, me oio moli ovolale la ilea tetala kaluvu, eia gabu la vovola eia mavulahati.

30Mai ale, e Iesus gabua veia la bautu la vagagarila tetala eia lovoti. Tio eia goio vulo gele kabili posa te la valalua me hatavivile, eia vei mago “Ere pilauti eau e?”

31La valalua la vimari tetala goio tahia mago “Mave, egiteu usu vivi robome me eme vei mago ‘ere pilautiau?’”

32Goio, e Iesus mata galilili, eia vulo gele tavu egiteu veia eia masaga ge rovi seselea ere pilaua. 33La tavilele gabu la vimahuli ale e Iesus igotiala, eia taga pepeho sesele, eia pariri. Eia goio toto tulu te la lagule Iesus, eia goio veipaleala la ilea tetala. 34E Iesus goio veiala mago “Latugu, eme mahuliti, la vuhula eme rovi seseletiau veia eau koramulia ge vimahulime. Eme ge tuga, la tiamu oilo ge malilo tataho te la gilogo te La Tahalo Uru. La ilea taume, eia kaluvu seseleti.”

35Goio, e Iesus so vigagia, la valalua isahari sibitala loio la luma te la mulugaluga la lotu, egite vei mago “E latumu peho seseleti. Korati, umalati vimata papai la tahalo uru ele.”

36Eala moli e Iesus kama lolo egiteu. Eia goio veia la mulugaluga la lotu mago “Eme umala ge ilo buruko, eme ge tautaulailo moli te la vagagarila te La Tahalo Uru.”

37E Iesus goio mera taro la valalua me hatavivile veia egite umala ge tilimulia soio. E Pita, e Iakob me tabarala e Ioanes, egite taho tolu moli ele tilimulia. 38Egite goio guvi te la luma, e Iesus lolo la marerego giteu, isahari taitali, isahari kaukaku. 39E Iesus goilo moli te la luma, eia tahi egiteu mago “Amuto maregorego lava? E guliliki alele eia kama peho sesele, eia mavuta moli.” 40Goio egite loloa mai ele, egite lege vahi seselea.

Eala moli e Iesus baha taro egiteu sogala, eia goio vikapopo me tamala me tilale guliliki ele, vikapopo tai me la valalua tetala ale taho tolu, egite goilo te la mulile guliliki ele. 41E Iesus goio sau la limala, eia veiala mago “Talita kumi.” La masova la merera ale eia maie “Tavile bisi, eme ge hiliti.” 42Goio la tavile bisi ele hiliti moli, eia tuga lahutio. Egiteu ale hiloa, egite karutu sesele. Me la tavile bisi ele, la leavala tetala savulusa gete lua. 43Eala moli e Iesus mera taro vagari egiteu veia egite umala ge veipala la paga ale eia igotia. Eia goio veia giteu mago “Amuto ge abia la tavile bisi ele bakisi la ilali, eia ge alia.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index